Seleccionar página

Confiança

Perquè el creixement equilibrat que volem sigui sostenible, ens cal no perdre de vista els elements que són garantia de futur. El nostre equip és sinònim de solidesa institucional i d’estabilitat política, dos actius d’un valor incalculable arreu i encara més importants per a un país fràgil com el nostre. Una de les nostres prioritats és preservar el coprincipat parlamentari i l’equilibri institucional entre Consell General, Govern i comuns, adaptant als temps actuals aquesta arquitectura llegada per la història. Més enllà de les institucions, hi ha altres elements que són garants de la nostra sobirania: unes finances públiques sanejades i un Govern capaç de prosseguir la transició energètica, perquè la independència financera i energètica és avui més important que mai. Com també ho són altres elements que fa anys que formen part de la idiosincràsia andorrana: la seguretat ciutadana i la seguretat jurídica. Som la garantia que tots aquests actius continuaran sent part indestriable d’Andorra durant molts anys més. I per reforçar aquestes garanties ens cal saber assumir, amb intel·ligència, compromisos en el si de la comunitat internacional i trobar un encaix al mercat interior europeu que respecti les nostres especificitats i posi en valor allò que ens fa únics.

3.1. Unes finances públiques sanejades
3.2. Una Administració propera i àgil
3.3. Un Govern obert i participatiu
3.4. Uns professionals titulats i col·legis professionals de referència
3.5. Unes infraestructures necessàries
3.6. Una energia pròpia i neta
3.7. Una Andorra segura i una justícia efectiva
3.8. La veu d’Andorra al món
3.9. El nostre lloc a Europa
Unes finances públiques sanejades són la base d’un projecte polític que genera confiança. De la mateixa manera que cap família ni cap empresa no es pot permetre perdre diners de manera sistemàtica, també l’Estat ha de ser capaç de no gastar més del que ingressa i de situar el seu endeutament dins d’uns límits sostenibles. La pandèmia ens va obligar a fer un esforç molt important des del sector públic, però la bona gestió dels recursos duta a terme per Demòcrates ens ha permès tornar a l’equilibri pressupostari dins de la mateixa legislatura.

Fets:

 • Amb l’excepció dels dos anys afectats per la pandèmia -2020 i 2021-, hem tancat els comptes del Govern amb superàvit, tant l’any 2019 com l’any 2022.
 • Hem adherit Andorra al Fons Monetari Internacional, la qual cosa ha reforçat el posicionament internacional del nostre país.
 • Hem reestructurat el deute del Govern, duent a terme per primera vegada emissions internacionals de deute públic i col·locant als mercats deute per valor de 1.175 milions d’euros, un 85% dels quals en bons verds, socials i sostenibles. Aquesta reestructuració permet, en el context de tipus d’interès elevats en què ens trobem, un estalvi de més de 30 milions d’euros anuals per a l’Estat.
 • Hem allargat el venciment del deute de l’Estat arribant per primera vegada fins als 20 anys. En quatre anys, la maturitat mitjana del deute ha passat de 2 a 8 anys.
 • Ens hem adherit al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa amb el qual ja disposem de dos línies de crèdit associades a la Covid-19 i a la promoció de la digitalització.
 • Hem assolit un conveni de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions.
 • Hem dut a terme una reforma fiscal per garantir que totes les empreses que tenen beneficis paguin, com a mínim, un 3% d’impost de societats.
 • Hem ampliat la xarxa de convenis per evitar la doble imposició, amb els acords signats amb la República Txeca, Croàcia, Hongria, San Marino i Mònaco.
 • Hem digitalitzat la majoria de processos tributaris.
 • Hem introduït la taxa turística i la taxa verda per diversificar les fonts de finançament de l’Estat.
 • Hem arribat a un acord amb Espanya gràcies al qual les loteries espanyoles tributen al país i aporten el 9,5% de la seva recaptació a les arques públiques andorranes.
 • Hem introduït un IGI reduït per als productes de primera necessitat.
 • Hem millorat la qualificació d’Andorra per part de les agències internacionals.

  Futur:

  • Durem a terme una reforma fiscal, consensuada amb els comuns per establir -entre altres- una agència tributària única, per tal de donar més resiliència al sistema tributari i fer-lo simple, entenedor i atractiu per a les famílies i les empreses. Aquesta reforma no suposarà cap increment de la pressió fiscal.

  • Agilitzarem els processos administratius i fomentarem la digitalització de tots els tràmits vinculats al Departament de Tributs i Fronteres.

  • Continuarem negociant convenis per evitar la doble imposició prioritzant els països europeus (com Alemanya o el Regne Unit) i els que representin oportunitats econòmiques més importants.

  • Millorarem la gestió del Tax Free amb una aplicació que permeti els paga- ments en línia.
  • Seguirem fent de l’equilibri pressupostari la norma a l’hora de planificar i executar els comptes del Govern.
  • Trobarem els recursos necessaris per fer front a la reforma del sistema públic de pensions, per garantir-ne la sostenibilitat i fer que sigui un procés gradual i progressiu, per tal que sigui assumible per a les empreses i les persones.
  • Treballarem per fer més transparent la informació pressupostària i el destí dels recursos recaptats en concepte d’impostos i taxes.
  • Desenvoluparem el conveni entre el Banc Europeu d’Inversions i Andorra per planificar i executar infraestructures que ajudin a desenclavar geogràficament el país.
  • Continuarem treballant per disminuir, diversificar i fer més sostenible el deute de l’Estat.

  • Millorarem les avaluacions i la puntuació d’Andorra a les agències de qualificació internacionals.
  • Promourem l’educació financera a les escoles i com a part de la formació al llarg de la vida.

   

  La tecnologia ha transformat dràsticament la nostra manera de viure i treballar, i això inclou el funcionament de l’Administració pública. És fonamental, doncs, que l’Administració es mantingui al dia amb els avenços tecnològics, sense renunciar a la relació propera i humana amb la ciutadania. La transparència és clau en aquesta relació, ja que fomenta la confiança i la corresponsabilitat, com també ho és la professionalitat i la dedicació dels treballadors públics. Seguirem treballant perquè l’Administració sigui el màxim d’eficient i àgil, sempre al servei de les persones, empreses i entitats del país.

  SIMPLIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

  Fets:

  • Hem adaptat tràmits per bascular progressivament del tràmit presencial cap al telemàtic.
  • Hem treballat per millorar els temps d’espera i de resolució dels tràmits per a l’usuari final. En aquest sentit, hem reduït els temps d’espera al Servei de Tràmits.
  • Hem instaurat la cita prèvia de manera generalitzada.
  • Hem avançat en el pla de formació continuada en l’atenció a l’usuari amb l’objectiu de garantir un servei òptim, tan presencial com telefònic.
  • Hem format el personal per donar suport a la digitalització dels tràmits.

  • Hem mantingut una comunicació fluida i constant amb els comuns per tal d’informar-los dels avenços en el procés de transformació digital de l’Administració.

  Futur:

  • Ampliarem els tràmits que es poden fer de manera telemàtica (e-tràmits).
  • Simplificarem tots els tràmits que puguem per oferir un millor servei a la ciutadania.
  • Continuarem promovent la cita prèvia per obtenir una atenció millor i més ràpida i seguirem escurçant, per tant, els temps d’espera.
  • Promourem l’intercanvi d’informació entre administracions, amb l’objectiu d’evitar la duplicitat de tràmits a la ciutadania.
  • Crearem el servei de mediació a l’Administració.
  • En l’àmbit de la digitalització de l’Administració, crearem una entitat nacional que sigui responsable de l’estratègia tecnològica del país.

  • Renovarem el lloc web www.govern.ad perquè esdevingui un veritable portal ciutadà on es puguin fer els tràmits electrònics.

   FUNCIÓ PÚBLICA

   Fets:

   • Hem iniciat el desplegament reglamentari derivat de la modificació de la Llei de la funció pública: carrera professional (horitzontal i vertical), gestió de l’acompliment, registre de personal, classificació i revisió dels llocs de treball, salut i seguretat en el treball i comitè mèdic, drets sindicals de l’Administració i treball no presencial.
   • Hem aprovat els reglaments de desenvolupament dels cossos de Policia, de Duana, de Banders, de Prevenció i Extinció d’Incendis, d’Institucions Penitenciàries i d’Educació.
   • Hem augmentat un 3% les graelles salarials, i hem incrementat cada any els salaris públics en relació amb la inflació.
   • Hem flexibilitzat les condicions d’accés a la prejubilació i estem proveint els compromisos per cobrir les jubilacions futures.

   Futur:

   • Seguirem desplegant les disposicions i els reglaments derivats de la modificació de la Llei de la funció pública, amb la participació dels sindicats i dels funcionaris.
   • Afavorirem el creixement personal dels treballadors de l’Administració a través de la formació i de la carrera professional, i de l’avaluació de l’acompliment, que treballarem simultàniament.
   • Establirem trobades regulars amb els representants sindicals del sector públic per tal d’establir una comunicació fluida i eficient.
   • Analitzarem i implementarem, en funció de les estimacions econòmiques, noves flexibilitzacions de les condicions de jubilació, concretament per a les persones que s’han prejubilat o jubilat entre el 2015 i el 2023.
   • Culminarem el procés de reclassificació dels llocs de treball amb la participació dels sindicats i dels funcionaris.
   • Continuarem proveint els compromisos per cobrir les jubilacions futures.
   • Els perfils competencials són essencials per poder desenvolupar la carrera horitzontal i els definirem amb la Comissió de personal.
   • Crearem una taula de treball per estudiar les possibilitats de modificació de la Llei qualificada d’acció patronal i sindical que els interlocutors socials demanen.
   • Continuarem consolidant places per disminuir el percentatge de persones interines.
   La transparència, la rendició de comptes i la participació ciutadana són, en ple segle XXI, indestriables d’una democràcia de qualitat. El compromís amb aquests valors és la millor garantia d’una governança ètica que generi la confiança necessària entre la ciutadania i els seus representants amb les institucions públiques. Volem seguir promovent la participació ciutadana i ampliar-ne els horitzons per tal d’involucrar activament els ciutadans i les ciutadanes en el procés de presa de decisions i implicar- los en els objectius comuns per a Andorra.

   Fets:

   • Hem aprovat la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert que, entre altres, defineix el marc de la participació ciutadana, i n’hem iniciat el desplegament reglamentari.
   • Hem posat en marxa la plataforma en línia de participació ciutadana www.visc.ad. 
   • Hem coordinat més de 20 processos participatius i accions de participació ciutadana, entre els quals cal destacar el Llibre blanc de la cultura i Andorra Reptes de futur.
   • Hem posat en marxa el portal de transparència www.transparencia.ad. 

   • Hem creat la Visura ciutadana com a òrgan estable de participació i interlocució de la ciutadania amb l’Administració.

   Futur:

   • Culminarem el procés de diagnosi de la participació ciutadana, amb l’objectiu d’implicar-hi la ciutadania, l’Administració i els actors polítics. La diagnosi permetrà orientar les accions de participació ciutadana i abordar els reptes actuals amb solucions integrals, transversals i globals.

   • Dotarem els treballadors de l’Administració de recursos i eines per tal que desenvolupin accions de participació ciutadana en els àmbits d’actuació respectius.

   • Impulsarem la Comissió operativa de participació, formada per tots els departaments del Govern i la Visura ciutadana.

   • Ampliarem la comunicació i la difusió dels processos participatius a través de les xarxes socials.

   • Seguirem impulsant la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques i en els processos de millora de la gestió pública, com ja hem fet amb la Llei d’economia circular i la Llei d’igualtat.

   • Continuarem el desplegament reglamentari i l’aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert per seguir reforçant la confiança de la ciutadania amb l’Administració.

   • Editarem guies i manuals per difondre tècniques i altres instruments que permetin millorar la qualitat democràtica de les accions de participació ciutadana.

   • Desenvoluparem el Pla director de la participació ciutadana com a eina de planificació estratègica, amb l’objectiu d’enfortir la participació i d’avaluar l’eficàcia dels processos i les eines utilitzades.

   • Realitzarem processos de participació ciutadana tenint en compte les principals preocupacions de la ciutadania i les temàtiques detectades en els observatoris del CRES i l’ARI.

   • Impulsarem la creació de la Taula de representació de la diversitat associativa d’Andorra.

    

   Les professions titulades són un dels elements més importants de la nostra economia i de la societat civil. Professionals de referència acompanyen els principals processos de decisió de ciutadans i empreses al llarg dels seus cicles vitals. Des de Demòcrates estem convençuts de la importància d’aquests professionals. Per aquest motiu, és imprescindible que tinguin uns marcs normatius clars que en defineixin les competències, les responsabilitats i els requisits d’accés. Més enllà d’establir aquest marc que proporciona seguretat jurídica tant als usuaris com als proveïdors dels serveis, també cal crear les estructures, sovint col·legis oficials, que aglutinin els professionals de cada sector i els ajudin a autoregular- se i a continuar fent progressar les seves professions.

   Fets:

   • Hem actualitzat i adaptat la Llei reguladora de l’exercici de les professions titulades i de col·legis professionals a les demandes dels professionals tot i alineant-la al cabal de la UE.
   • Hem modificat la llei que regula l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra per millorar-ne el contingut.
   • Hem aprovat la Llei reguladora de les professions titulades de la salut amb una atenció particular a cadascuna d’aquestes professions.
   • Hem actualitzat les tarifes dels professionals sanitaris, després de més d’una dècada de contenció amb la finalitat que Andorra continui sent un país atractiu per als professionals del sector.
   • Hem regulat la professió de traductors i intèrprets, i traductors i intèrprets jurats, i hem creat el seu col·legi oficial.
   • Hem creat el Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes d’Andorra.
   • Hem creat el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics d’Andorra.

   Futur:

   • Aprovarem la llei d’exercici de la professió de geòleg. 
   • Aprovarem la llei reguladora de les professions relacionades amb l’economia, que agruparà en un sol instrument jurídic la regulació de les professions d’expert comptable, assessor fiscal i gestor.
   • Modificarem la Llei dels gestors immobiliaris per actualitzar-ne el contingut i adaptar-lo a la realitat actual.
   • Aprovarem la llei de l’auditoria, que ja hem consensuat amb els sectors concernits.
   • Seguirem treballant amb els professionals titulats i els col·legis professionals per aconseguir un acord d’associació amb la UE que garanteixi la qualitat del servei que presten i el seu estatus professional.

    

   La política d’infraestructures de transport i mobilitat també ha de saber trobar l’equilibri entre les necessitats d’un país que es desenvolupa ràpidament i que té una mancança històrica de vies de comunicació i un nou plantejament de la mobilitat, basat en la sostenibilitat, la potenciació del transport públic i el respecte pel paisatge. Demòcrates és la garantia que es duran a terme les infraestructures necessàries, sense costos inassumibles que comprometin les generacions futures, i amb una perspectiva oberta a incorporar canvis i noves tendències.

   Fets:

   • Malgrat el replantejament de l’obra pública provocat per la pandèmia, hem continuat invertint en la xarxa viària del país: amb l’ampliació de la CG3 entre la rotonda dels Dos Valires i la rotonda d’Anyós, amb la millora de l’accés a la Massana, i amb l’ampliació i millora de la CG2 a l’alçada de la Trava, a la parròquia de Canillo.
   • Hem desdoblat un tram important de l’avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria, per millorar la mobilitat de la parròquia i de l’entrada principal al país.
   • Hem redimensionat el projecte de desviació de la Massana, que ha passat de tenir un cost de 60 milions d’euros a un de 18 milions.
   • Hem elaborat l’estudi relatiu al desenclavament d’Andorra, un document que aporta diferents solucions d’interconnexió de la xarxa de mobilitat andorrana a l’espai europeu.
   • Hem posat en marxa els vols regulars des de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, diversificant les vies d’entrada al país.
   • Hem adjudicat la construcció de l’heliport nacional, a la Caubella de Pal.
   • Hem millorat paisatgísticament el tram viari de la zona del Bon Racó a Santa Coloma.
   • Hem construït la rotonda de Borda Sabater per millorar la mobilitat de la zona.
   • Hem realitzat millores als accessos amb França cap a Tolosa, conjuntament amb França, i hem acordat altres intervencions a la xarxa viària que connecta Andorra amb Perpinyà.

   Futur:

   • Posarem en marxa noves fórmules de transport públic i mobilitat sostenibles, amb un èmfasi especial en un mitjà de transport segregat que uneixi Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria i que, en el futur, es pugui perllongar fins a la Seu d’Urgell.
   • Construirem la desviació de la Massana i Ordino, amb un cost de 18 milions d’euros, peça clau per descongestionar la parròquia, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i garantir la mobilitat fluida de les valls del Nord.
   • Continuarem eixamplant la Carretera General 5 amb voravies per connectar la Massana amb Arinsal.
   • Continuarem eixamplant la Carretera General 2 a l’alçada de la Trava, a Canillo.
   • Eixamplarem els revolts tancats i estrets de la Carretera General 4 a Pal per augmentar la seguretat viària.
   • Acabarem la desviació de Sant Julià de Lòria, que permeti desdoblar l’avinguda Francesc Cairat entre el carrer Isidre Valls i el túnel de la Tàpia.
   • Continuarem implicant-nos en la gestió de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell amb l’objectiu d’obrir noves rutes comercials a altres capitals europees com París, Lisboa o Londres.
   • Estudiarem la possibilitat de finançar, a través del Banc Europeu d’Inversions, l’arribada del ferrocarril a Andorra.
   • Avaluarem la possibilitat de desdoblar la connexió viària amb França amb una carretera entre el Pas de la Casa i l’Ospitalet, que transcorri íntegrament per territori andorrà, per la Solana d’Andorra.
   • Construirem un cementiri multiconfessional adequat als requeriments que ens traslladin les entitats religioses del país i a la demandes que ens formulen els organismes internacionals.
   • Reformarem el refugi del Comapedrosa per millorar el confort dels usuaris.
   • Donarem un ús a la parcel·la de la casa Parramon amb un edifici de nova construcció.
   • Rehabilitarem l’Hotel Casamanya i el destinarem al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i rehabilitarem també la Casa Rossell d’Ordino.

    

   Andorra ha iniciat la transició energètica, però el context global fa imprescindible accelerar-ne el procés. Per això cal també una transició social que afavoreixi un canvi d’hàbits i més col·laboració entre el sector públic i el privat. Hem de continuar fomentant la reducció del consum elèctric nacional i avançar, mitjançant la diversificació de la producció amb energies renovables, cap a una sobirania energètica més gran.

   Fets:

   • Hem aprovat la Llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, amb l’objectiu de fer front a la crisi energètica global, i hem implantat mesures concretes per a la reducció del consum a tots els nivells.
   • Hem mantingut tarifes competitives en temps de volatilitat en els preus de mercat de l’energia, gràcies a les finances sanejades de FEDA, al compromís del Govern i als acords de compra d’energia.
   • Hem impulsat la tarifa elèctrica bonificada per a les famílies amb situacions de risc o de vulnerabilitat. Aquesta tarifa permet que totes les famílies que reben ajuts socials no hagin de pagar el terme de potència i s’estalviïn entre 6,8 i 18,3 euros al mes.
   • Hem augmentat el pes de l’energia renovable importada els darrers anys: l’any 2021, el 63% de l’energia elèctrica consumida a Andorra va ser d’origen renovable.
   • Hem creat el segell Llum Verda per impulsar la implicació de les empreses amb la sostenibilitat i la reducció de la seva petjada de carboni mitjançant la compra d’energia renovable.
   • Hem inaugurat el parc solar de Grau Roig i hem avançat en el projecte per construir un parc eòlic al Maià, dos projectes que ens acosten als objectius de la LITECC d’increment de la producció nacional fins al 33% de la demanda.
   • Hem potenciat l’increment de produccions d’autoconsum d’energia fotovoltaica a través de les ajudes del programa Renova i de tarifes competitives de compra d’aquesta energia.
   • Hem iniciat l’augment de la capacitat de la xarxa elèctrica per millorar la qualitat del subministrament elèctric i avançar-nos a l’augment de l’electrificació que es deriva de la mobilitat elèctrica i la descarbonització de les calefaccions. Hem construït l’ETR de la Gonarda, per millorar l’abastiment a les valls del Nord, i hem iniciat la construcció de la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig, que permet duplicar la capacitat d’importació d’energia provinent de França.
   • Hem impulsat la producció renovable oferint concessions per a les minicentrals hidroelèctriques.
   • Hem construït 3 xarxes de calor: hem engegat la xarxa de calor d’Andorra la Vella, que aprofita l’energia residual del tractament de residus, hem posat en funcionament la xarxa de fred i calor d’Escaldes-Engordany i hem ampliat la xarxa de Soldeu-el Tarter.

   Futur:

   • Mantindrem FEDA com una entitat pública cabdal per avançar cap a la transició energètica i de suport a la ciutadania.
   • Seguirem mantenint tarifes elèctriques competitives respecte dels països veïns. Ho farem buscant maneres alternatives de garantir l’estabilitat de preus en la compra de l’energia, com ara amb nous contractes a llarg termini o amb inversions en producció.
   • Mantindrem la tarifa bonificada i impulsarem ajudes per a les famílies que tenen dificultats per pagar la factura de l’electricitat.
   • Promourem un sistema tarifari que permeti més flexibilitat per al consumidor per rebaixar-ne el preu.
   • Seguirem prioritzant la importació d’energia renovable.
   • Seguirem desenvolupant les infraestructures previstes en el Pla d’infraestructures energètiques i afavorirem la col·laboració publicoprivada en el seu desplegament.
   • Desenvoluparem el parc eòlic del Maià, amb col·laboració dels comuns de Canillo i Encamp, per incrementar la sobirania energètica.
   • Continuarem promovent les mesures per afavorir l’estalvi i l’autoconsum energètic, amb ajudes perquè els productors apostin per l’energia fotovoltaica.
   • Desenvoluparem les comunitats energètiques.
   • En el marc del rol exemplar de l’Administració, col·locarem plaques solars a tots els edificis de l’Administració, i definirem i executarem un pla d’eficiència per als edificis públics.
   • Ajudarem els professionals del sector a formar-se en la instal·lació d’energia fotovoltaica i treballarem amb ells en aquest procés de transició energètica.
   • Finalitzarem les millores necessàries en la xarxa de transport d’electricitat, que ens permeten tenir una connexió amb els dos països veïns, per poder-nos abastir per un sol costat en cas de talls, incidències o restriccions. Per a això, acabarem la construcció de la línia d’alta tensió i farem la nova connexió a través d’Espanya que permetrà també una millora en la importació provinent del país veí del sud.
   • Un cop acabada la construcció de la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig enretirarem totes les torres d’alta tensió de la línia anterior, que es troben en nuclis urbans i en terrenys privats.
   • Ampliarem les opcions d’inversió en infraestructures de producció renovable per part de privats.
   • Seguirem ampliant les xarxes de fred i calor. Construirem una xarxa de calor al Pas de la Casa i inclourem la biomassa com a font de producció d’energia renovable a la xarxa de calor de Soldeu.

    

   Les cotes elevades de seguretat ciutadana d’Andorra són un dels grans actius del país, tant des del punt de vista social com econòmic. Mantenir Andorra com un referent de seguretat es compta entre les prioritats de tot Govern responsable, especialment en un moment en què les entitats i les persones encarregades de vetllar per la nostra seguretat s’han d’adaptar a noves formes de delinqüència i noves realitats. Així mateix, una justícia que disposi dels recursos necessaris per fer la seva feina de forma eficient i efectiva és també una peça clau en la construcció d’una societat oberta, dinàmica i cohesionada.

   Fets:

   • Hem incrementat els efectius del Cos de Policia, amb 12 places de nova creació.
   • Hem promogut el desplegament reglamentari de la Llei de seguretat pública i de les lleis reguladores dels cossos especials.
   • Hem impulsat i aprovat la Llei de seguretat privada.
   • Per millorar la gestió de les emergències, hem aprovat a Llei de protecció civil.
   • En el marc del pla de xoc per a l’Administració de justícia, hem creat 25 noves places; concretament, 5 places de secretari judicial, 13 places d’oficial per a la Batllia, 1 plaça de fiscal adjunt, 1 plaça de secretari judicial i 5 places d’administratiu per a la Fiscalia.
   • Hem modificat la Llei qualificada de la justícia, el Codi de procediment penal, la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal i la Llei del saig per tal d’agilitzar l’Administració de justícia i dotar-la de més eficiència i de més efectivitat.
   • Hem potenciat la mediació i l’arbitratge com a fórmules alternatives de resolució de conflictes.
   • Hem continuat l’actualització i la sistematització del dret privat, amb l’aprovació de la Llei de la persona i la família, que ha suposat, entre altres, el reconeixement del matrimoni igualitari.
   • Hem avançat en la digitalització amb l’aprovació de la Llei d’accés electrònic a l’Administració de justícia.
   • Hem regulat els estats d’alarma i emergència definits a la Constitució.
   • Hem creat plans i protocols d’evacuació i confinament per a situacions d’emergència, gestió de nevades i ventades i fenòmens sísmics.

   Futur:

   • Posarem en marxa el centre nacional d’emergències i, per tant, construirem el nou edifici del 112 com a centre neuràlgic de la gestió de les emergències.
   • Impulsarem una nova llei en matèria concursal, per tal de modernitzar i agilitzar aquesta temàtica.
   • Revisarem la Llei qualificada de la nacionalitat per tal de posar-la al dia, corregir iniquitats i clarificar els diferents procediments, requisits i terminis.
   • Modificarem el Codi de procediment penal -l’avantprojecte de llei del qual ja està redactat- amb el consens de tots els actors implicats.
   • Aprovarem la Llei relativa al tractament de dades personals amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals.
   • Continuarem la tasca d’actualització i sistematització del dret privat andorrà, amb l’aprovació de la llei de drets reals, que permetrà tirar endavant el Registre de la propietat.
   • Ratificarem el Conveni de Lugano relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.
   • Durem a terme el projecte de digitalització del Departament de Policia.
   • Continuarem dotant el cossos de Policia, de Duana, de Prevenció i Extinció d’Incendis i d’Institucions Penitenciàries dels recursos tècnics i humans necessaris per mantenir l’excel·lent nivell de seguretat de què gaudim al país.
   • Finalitzarem el desplegament reglamentari de les lleis reguladores dels cossos de seguretat en diàleg constant amb els representants d’aquests col·lectius.
   • Seguirem aplicant una política d’immigració equilibrada, que doni resposta a les necessitats de cobertura dels llocs de treball per al teixit productiu del país i que alhora garanteixi la seguretat ciutadana i la cohesió social.

    

   La ciutadania és al centre de la política exterior. Així, tota iniciativa que es desenvolupa en l’àmbit internacional ha de ser útil i oferir noves oportunitats als ciutadans i les ciutadanes d’Andorra. Amb aquest objectiu, cal garantir la coordinació de l’acció exterior entre les institucions i establir unes línies d’acció comunes que millorin la visibilitat d’Andorra en els fòrums internacionals. Igualment, cal definir una estratègia en matèria de política exterior que doni continuïtat a la feina feta i dibuixi una projecció de futur. Tot plegat amb la convicció que, si la ciutadania és la destinatària última de la política exterior, el ministeri que se n’encarrega ha de fer els esforços necessaris per millorar la comunicació i dur a terme accions de pedagogia per explicar la feina que fa.

   Fets:

   • Hem presidit la Secretaria ProTempore Iberoamericana del 2019 al 2021 i hem organitzat la Cimera Iberoamericana a Andorra. Una ocasió única de reforçar el nostre posicionament internacional i d’estrènyer la cooperació amb els Estats Iberoamericans.
   • Hem assegurat la participació activa d’Andorra als organismes internacionals: Nacions Unides, UNESCO, OMS, Consell d’Europa i OSCE.
   • Hem facilitat, conjuntament amb Colòmbia, una resolució sobre el multilingüisme a les Nacions Unides (2022).
   • Hem aconseguit que Andorra sigui membre del Consell executiu de l’Aliança per a les muntanyes de les Nacions Unides, amb la qual cosa hem millorat la visibilitat del país en l’àmbit internacional.
   • Hem presentat el segon informe voluntari sobre la implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) el juliol del 2022.
   • Hem mantingut un diàleg actiu amb les ONG andorranes que impulsen projectes d’ajuda al desenvolupament.
   • Hem assegurat la presidència del Grup Europa Occidental a la UNESCO el 2022.
   • Andorra ha liderat un projecte de Ruta de la Pau a la UNESCO el 2022.
   • Hem treballat amb Espanya per obtenir les autoritzacions que han permès obrir l’aeroport d’Andorra- la Seu a operadors comercials.
   • Hem treballat amb França per seguir millorant els accessos a Andorra. Hem signat un acord sobre la millora de la RN116 el 2022 i estem aplicant l’acord sobre la RN20.
   • Hem amplioat la xarxa de convenis per evitar la doble imposició, amb els acords signats amb Mònaco, República Txeca, San Marino, Croàcia i Hongria.
   • Ens hem adherit al Fons Monetari Internacional per incrementar la resiliència de l’Estat.
   • Ens hem adherit al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa.

   • Hem signat un conveni de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions per poder accedir al seu finançament.

   Futur:

   • Continuarem sent actius en els organismes internacionals i farem el seguiment dels temes prioritaris per a Andorra en l’àmbit internacional: educació, medi ambient, persones vulnerables, etc.
   • Continuarem mostrant la solidaritat d’Andorra a través de contribucions voluntàries per pal·liar les principals crisis humanitàries al món.
   • Implementarem l’estratègia relativa a l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
   • Seguirem millorant la visibilitat d’Andorra en l’àmbit internacional, tot liderant la temàtica relativa a les muntanyes.
   • Realitzarem accions de comunicació per explicar els beneficis de la participació d’Andorra als organismes internacionals en favor de la ciutadania andorrana.
   • Seguirem reforçant el treball de cooperació amb la Francofonia, amb els Estats de la regió iberoamericana i amb l’Organització de països de llengua portuguesa.
   • Seguirem reforçant la política d’ajuda al desenvolupament i fomentarem accions de sensibilització.
   • Consolidarem un espai pirinenc de cooperació amb Occitània i amb Catalunya.
   • Seguirem potenciant el treball de cooperació amb els Grups d’amistat amb els parlaments francesos, espanyols i portuguesos.
   • Seguirem treballant conjuntament amb el Ministeri de Cultura per promoure internacionalment els artistes d’Andorra a través la xarxa de les ambaixades d’Andorra i a través els contactes de les ambaixades acreditades a Andorra.
   • Continuarem reforçant el treball d’assistència consular per als ciutadans andorrans.
   • Treballarem un projecte comú amb Espanya i França per promoure el desenclavament d’Andorra i dels territoris veïns gràcies al fet que Andorra ha establert un acord de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions.

    

   Les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per assolir un Acord d’associació (AA) van començar al març del 2015 i es preveu que acabin al final del 2023, amb un text acordat entre les parts. Durant el 2024, haurien de tenir lloc els procediments de ratificació per part d’Andorra i també per part de la UE, amb la celebració prèvia d’un referèndum vinculant a Andorra. La participació al Mercat únic de la UE ha d’impulsar la diversificació de l’economia andorrana, permetent la instal·lació a Andorra de nous sectors d’activitat o el desenvolupament de noves línies de negoci per als sectors existents, fruit d’un increment notable de la seguretat jurídica del país, aportada per l’equivalència entre el marc jurídic andorrà i el marc jurídic de la UE. Sense Acord d’associació, els marc jurídics no es poden considerar equivalents i durant els darrers anys moltes iniciatives que haurien estat estratègiques per a Andorra no s’han pogut desenvolupar per aquest motiu. Alhora, l’Acord servirà per aixecar les traves amb què joves, empreses i professionals del país es troben a l’hora de desenvolupar una carrera professional o acadèmica en l’entorn europeu.

   Fets:

   • Hem creat la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, encarregada de continuar negociant el millor acord possible per a Andorra, de compartir el contingut de la negociació amb els actors polítics, econòmics i socials, i també de preparar les estructures necessàries per implementar el futur Acord.
   • Hem mantingut les converses amb la UE inclòs durant els mesos en què la pandèmia de la Covid-19 no permetia mantenir reunions presencials. Les dos delegacions van poder continuar els treballs de manera telemàtica durant 20 mesos.
   • Hem pogut assolir un preacord amb la UE per mantenir FEDA com a principal operador en matèria d’electricitat.
   • Hem refermat el compromís de la UE amb un període transitori de 30 anys per al sector del tabac, una ampliació de la unió duanera i el manteniment de les franquícies de viatgers.
   • Hem iniciat conjuntament amb la UE els treballs per a la redacció d’una solució pròpia per a Andorra per gestionar els fluxos d’immigració, basada en el manteniment d’unes quotes específiques. Així mateix, es preveu poder mantenir els mecanismes que permeten refusar l’entrada a Andorra o expulsar del nostre territori les persones que posin en risc la seguretat ciutadana.
   • Hem obtingut una reducció de les obligacions administratives d’Andorra en camps com l’estadística o la restitució de dades mediambientals, per exemple.
   • Hem organitzat més d’un centenar de reunions públiques, en centres de batxillerat o amb els actors econòmics i socials, per compartir l’estat de les negociacions i recollir i respondre els dubtes, preocupacions i neguits de la ciutadania.
   • Hem treballat de manera específica amb els sectors privats concernits per construir les posicions de negociació que la delegació andorrana defensa a Brussel·les.
   • Hem assolit, conjuntament amb tots els grups parlamentaris, un Acord polític nacional que ha reforçat les posicions d’Andorra a la taula de negociacions.
   • Hem treballat de manera molt propera amb els Estats membres de la UE que han ocupat les presidències rotatòries del Consell de la UE, i especialment amb els Estats veïns, i hem aconseguit que el projecte d’Acord d’associació hagi format part de les prioritats de les diferents presidències.

   Futur:

   • Mantindrem una Secretaria d’Estat d’Afers Europeus lligada als serveis del Cap de Govern per refermar el convenciment que el projecte d’Acord d’associació té un abast transversal i, alhora, per significar la importància política del projecte davant dels nostres interlocutors.
   • Completarem la negociació de l’Acord d’associació, conscients de l’oportunitat tècnica i política que el moment actual ofereix per a Andorra i per a la UE d’arribar a uns acords beneficiosos per a les dos parts.
   • Assolirem un bon acord per a Andorra en les qüestions més sensibles, com són els mecanismes de regulació dels fluxos d’immigració, el mercat de les telecomunicacions o la regulació i la supervisió del sector financer.
   • Continuarem treballant amb els sectors implicats totes les qüestions que encara es troben en negociació, per tal de defensar sempre, a Brussel·les, una posició fruit del consens obtingut a escala nacional. Concretament, ens reunirem amb actors polítics, econòmics i socials mensualment per informar i debatre l’evolució de la negociació.
   • Avançarem i millorarem la comunicació pública en relació amb l’avançament de la negociació, i en destacarem les oportunitats, però també els reptes o les cessions.
   • Seguirem avançant en la preparació de les estructures necessàries per a la implementació de l’Acord i en els mecanismes de represa de les normes de la UE, per tal que el procés es pugui fer de manera àgil i eficient.
   • Treballarem per assolir en els millors terminis un nou acord polític entre el Govern i tots els grups parlamentaris, de manera que el tram final de la negociació es pugui fer sobre la base de consensos polítics generals.
   • Prepararem el referèndum vinculant que ha de permetre a la ciutadania decidir sobre la ratificació de l’Acord d’associació per part del Consell General.

    

   3.1. Unes finances públiques sanejades
   3.2. Una Administració propera i àgil
   3.3. Un Govern obert i participatiu
   3.4. Uns professionals titulats i col·legis professionals de referència
   3.5. Unes infraestructures necessàries
   3.6. Una energia pròpia i neta
   3.7. Una Andorra segura i una justícia efectiva
   3.8. La veu d’Andorra al món
   3.9. El nostre lloc a Europa
   Unes finances públiques sanejades són la base d’un projecte polític que genera confiança. De la mateixa manera que cap família ni cap empresa no es pot permetre perdre diners de manera sistemàtica, també l’Estat ha de ser capaç de no gastar més del que ingressa i de situar el seu endeutament dins d’uns límits sostenibles. La pandèmia ens va obligar a fer un esforç molt important des del sector públic, però la bona gestió dels recursos duta a terme per Demòcrates ens ha permès tornar a l’equilibri pressupostari dins de la mateixa legislatura.

   Fets:

   • Amb l’excepció dels dos anys afectats per la pandèmia -2020 i 2021-, hem tancat els comptes del Govern amb superàvit, tant l’any 2019 com l’any 2022.
   • Hem adherit Andorra al Fons Monetari Internacional, la qual cosa ha reforçat el posicionament internacional del nostre país.
   • Hem reestructurat el deute del Govern, duent a terme per primera vegada emissions internacionals de deute públic i col·locant als mercats deute per valor de 1.175 milions d’euros, un 85% dels quals en bons verds, socials i sostenibles. Aquesta reestructuració permet, en el context de tipus d’interès elevats en què ens trobem, un estalvi de més de 30 milions d’euros anuals per a l’Estat.
   • Hem allargat el venciment del deute de l’Estat arribant per primera vegada fins als 20 anys. En quatre anys, la maturitat mitjana del deute ha passat de 2 a 8 anys.
   • Ens hem adherit al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa amb el qual ja disposem de dos línies de crèdit associades a la Covid-19 i a la promoció de la digitalització.
   • Hem assolit un conveni de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions.
   • Hem dut a terme una reforma fiscal per garantir que totes les empreses que tenen beneficis paguin, com a mínim, un 3% d’impost de societats.
   • Hem ampliat la xarxa de convenis per evitar la doble imposició, amb els acords signats amb la República Txeca, Croàcia, Hongria, San Marino i Mònaco.
   • Hem digitalitzat la majoria de processos tributaris.
   • Hem introduït la taxa turística i la taxa verda per diversificar les fonts de finançament de l’Estat.
   • Hem arribat a un acord amb Espanya gràcies al qual les loteries espanyoles tributen al país i aporten el 9,5% de la seva recaptació a les arques públiques andorranes.
   • Hem introduït un IGI reduït per als productes de primera necessitat.
   • Hem millorat la qualificació d’Andorra per part de les agències internacionals.

   Futur:

   • Durem a terme una reforma fiscal, consensuada amb els comuns per establir -entre altres- una agència tributària única, per tal de donar més resiliència al sistema tributari i fer-lo simple, entenedor i atractiu per a les famílies i les empreses. Aquesta reforma no suposarà cap increment de la pressió fiscal.

   • Agilitzarem els processos administratius i fomentarem la digitalització de tots els tràmits vinculats al Departament de Tributs i Fronteres.

   • Continuarem negociant convenis per evitar la doble imposició prioritzant els països europeus (com Alemanya o el Regne Unit) i els que representin oportunitats econòmiques més importants.

   • Millorarem la gestió del Tax Free amb una aplicació que permeti els paga- ments en línia.
   • Seguirem fent de l’equilibri pressupostari la norma a l’hora de planificar i executar els comptes del Govern.
   • Trobarem els recursos necessaris per fer front a la reforma del sistema públic de pensions, per garantir-ne la sostenibilitat i fer que sigui un procés gradual i progressiu, per tal que sigui assumible per a les empreses i les persones.
   • Treballarem per fer més transparent la informació pressupostària i el destí dels recursos recaptats en concepte d’impostos i taxes.
   • Desenvoluparem el conveni entre el Banc Europeu d’Inversions i Andorra per planificar i executar infraestructures que ajudin a desenclavar geogràficament el país.
   • Continuarem treballant per disminuir, diversificar i fer més sostenible el deute de l’Estat.

   • Millorarem les avaluacions i la puntuació d’Andorra a les agències de qualificació internacionals.
   • Promourem l’educació financera a les escoles i com a part de la formació al llarg de la vida.
   La tecnologia ha transformat dràsticament la nostra manera de viure i treballar, i això inclou el funcionament de l’Administració pública. És fonamental, doncs, que l’Administració es mantingui al dia amb els avenços tecnològics, sense renunciar a la relació propera i humana amb la ciutadania. La transparència és clau en aquesta relació, ja que fomenta la confiança i la corresponsabilitat, com també ho és la professionalitat i la dedicació dels treballadors públics. Seguirem treballant perquè l’Administració sigui el màxim d’eficient i àgil, sempre al servei de les persones, empreses i entitats del país.

   SIMPLIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

   Fets:

   • Hem adaptat tràmits per bascular progressivament del tràmit presencial cap al telemàtic.
   • Hem treballat per millorar els temps d’espera i de resolució dels tràmits per a l’usuari final. En aquest sentit, hem reduït els temps d’espera al Servei de Tràmits.
   • Hem instaurat la cita prèvia de manera generalitzada.
   • Hem avançat en el pla de formació continuada en l’atenció a l’usuari amb l’objectiu de garantir un servei òptim, tan presencial com telefònic.
   • Hem format el personal per donar suport a la digitalització dels tràmits.

   • Hem mantingut una comunicació fluida i constant amb els comuns per tal d’informar-los dels avenços en el procés de transformació digital de l’Administració.

   Futur:

   • Ampliarem els tràmits que es poden fer de manera telemàtica (e-tràmits).
   • Simplificarem tots els tràmits que puguem per oferir un millor servei a la ciutadania.
   • Continuarem promovent la cita prèvia per obtenir una atenció millor i més ràpida i seguirem escurçant, per tant, els temps d’espera.
   • Promourem l’intercanvi d’informació entre administracions, amb l’objectiu d’evitar la duplicitat de tràmits a la ciutadania.
   • Crearem el servei de mediació a l’Administració.
   • En l’àmbit de la digitalització de l’Administració, crearem una entitat nacional que sigui responsable de l’estratègia tecnològica del país.

   • Renovarem el lloc web www.govern.ad perquè esdevingui un veritable portal ciutadà on es puguin fer els tràmits electrònics.

   FUNCIÓ PÚBLICA

   Fets:

   • Hem iniciat el desplegament reglamentari derivat de la modificació de la Llei de la funció pública: carrera professional (horitzontal i vertical), gestió de l’acompliment, registre de personal, classificació i revisió dels llocs de treball, salut i seguretat en el treball i comitè mèdic, drets sindicals de l’Administració i treball no presencial.
   • Hem aprovat els reglaments de desenvolupament dels cossos de Policia, de Duana, de Banders, de Prevenció i Extinció d’Incendis, d’Institucions Penitenciàries i d’Educació.
   • Hem augmentat un 3% les graelles salarials, i hem incrementat cada any els salaris públics en relació amb la inflació.
   • Hem flexibilitzat les condicions d’accés a la prejubilació i estem proveint els compromisos per cobrir les jubilacions futures.

   Futur:

   • Seguirem desplegant les disposicions i els reglaments derivats de la modificació de la Llei de la funció pública, amb la participació dels sindicats i dels funcionaris.
   • Afavorirem el creixement personal dels treballadors de l’Administració a través de la formació i de la carrera professional, i de l’avaluació de l’acompliment, que treballarem simultàniament.
   • Establirem trobades regulars amb els representants sindicals del sector públic per tal d’establir una comunicació fluida i eficient.
   • Analitzarem i implementarem, en funció de les estimacions econòmiques, noves flexibilitzacions de les condicions de jubilació, concretament per a les persones que s’han prejubilat o jubilat entre el 2015 i el 2023.
   • Culminarem el procés de reclassificació dels llocs de treball amb la participació dels sindicats i dels funcionaris.
   • Continuarem proveint els compromisos per cobrir les jubilacions futures.
   • Els perfils competencials són essencials per poder desenvolupar la carrera horitzontal i els definirem amb la Comissió de personal.
   • Crearem una taula de treball per estudiar les possibilitats de modificació de la Llei qualificada d’acció patronal i sindical que els interlocutors socials demanen.
   • Continuarem consolidant places per disminuir el percentatge de persones interines.
   La transparència, la rendició de comptes i la participació ciutadana són, en ple segle XXI, indestriables d’una democràcia de qualitat. El compromís amb aquests valors és la millor garantia d’una governança ètica que generi la confiança necessària entre la ciutadania i els seus representants amb les institucions públiques. Volem seguir promovent la participació ciutadana i ampliar-ne els horitzons per tal d’involucrar activament els ciutadans i les ciutadanes en el procés de presa de decisions i implicar- los en els objectius comuns per a Andorra.

   Fets:

   • Hem aprovat la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert que, entre altres, defineix el marc de la participació ciutadana, i n’hem iniciat el desplegament reglamentari.
   • Hem posat en marxa la plataforma en línia de participació ciutadana www.visc.ad.
   • Hem coordinat més de 20 processos participatius i accions de participació ciutadana, entre els quals cal destacar el Llibre blanc de la cultura i Andorra Reptes de futur.
   • Hem posat en marxa el portal de transparència www.transparencia.ad. 

   • Hem creat la Visura ciutadana com a òrgan estable de participació i interlocució de la ciutadania amb l’Administració

   Futur:

   • Culminarem el procés de diagnosi de la participació ciutadana, amb l’objectiu d’implicar-hi la ciutadania, l’Administració i els actors polítics. La diagnosi permetrà orientar les accions de participació ciutadana i abordar els reptes actuals amb solucions integrals, transversals i globals.

   • Dotarem els treballadors de l’Administració de recursos i eines per tal que desenvolupin accions de participació ciutadana en els àmbits d’actuació respectius.

   • Impulsarem la Comissió operativa de participació, formada per tots els departaments del Govern i la Visura ciutadana.

   • Ampliarem la comunicació i la difusió dels processos participatius a través de les xarxes socials.

   • Seguirem impulsant la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques i en els processos de millora de la gestió pública, com ja hem fet amb la Llei d’economia circular i la Llei d’igualtat.

   • Continuarem el desplegament reglamentari i l’aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert per seguir reforçant la confiança de la ciutadania amb l’Administració.

   • Editarem guies i manuals per difondre tècniques i altres instruments que permetin millorar la qualitat democràtica de les accions de participació ciutadana.

   • Desenvoluparem el Pla director de la participació ciutadana com a eina de planificació estratègica, amb l’objectiu d’enfortir la participació i d’avaluar l’eficàcia dels processos i les eines utilitzades.

   • Realitzarem processos de participació ciutadana tenint en compte les principals preocupacions de la ciutadania i les temàtiques detectades en els observatoris del CRES i l’ARI.

   • Impulsarem la creació de la Taula de representació de la diversitat associativa d’Andorra.

   Les professions titulades són un dels elements més importants de la nostra economia i de la societat civil. Professionals de referència acompanyen els principals processos de decisió de ciutadans i empreses al llarg dels seus cicles vitals. Des de Demòcrates estem convençuts de la importància d’aquests professionals. Per aquest motiu, és imprescindible que tinguin uns marcs normatius clars que en defineixin les competències, les responsabilitats i els requisits d’accés. Més enllà d’establir aquest marc que proporciona seguretat jurídica tant als usuaris com als proveïdors dels serveis, també cal crear les estructures, sovint col·legis oficials, que aglutinin els professionals de cada sector i els ajudin a autoregular- se i a continuar fent progressar les seves professions.

   Fets:

   • Hem actualitzat i adaptat la Llei reguladora de l’exercici de les professions titulades i de col·legis professionals a les demandes dels professionals tot i alineant-la al cabal de la UE.
   • Hem modificat la llei que regula l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra per millorar-ne el contingut.
   • Hem aprovat la Llei reguladora de les professions titulades de la salut amb una atenció particular a cadascuna d’aquestes professions.
   • Hem actualitzat les tarifes dels professionals sanitaris, després de més d’una dècada de contenció amb la finalitat que Andorra continui sent un país atractiu per als professionals del sector.
   • Hem regulat la professió de traductors i intèrprets, i traductors i intèrprets jurats, i hem creat el seu col·legi oficial.
   • Hem creat el Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes d’Andorra.
   • Hem creat el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics d’Andorra.

   Futur:

   • Aprovarem la llei d’exercici de la professió de geòleg.
   • Aprovarem la llei reguladora de les professions relacionades amb l’economia, que agruparà en un sol instrument jurídic la regulació de les professions d’expert comptable, assessor fiscal i gestor.
   • Modificarem la Llei dels gestors immobiliaris per actualitzar-ne el contingut i adaptar-lo a la realitat actual.
   • Aprovarem la llei de l’auditoria, que ja hem consensuat amb els sectors concernits.
   • Seguirem treballant amb els professionals titulats i els col·legis professionals per aconseguir un acord d’associació amb la UE que garanteixi la qualitat del servei que presten i el seu estatus professional.
   La política d’infraestructures de transport i mobilitat també ha de saber trobar l’equilibri entre les necessitats d’un país que es desenvolupa ràpidament i que té una mancança històrica de vies de comunicació i un nou plantejament de la mobilitat, basat en la sostenibilitat, la potenciació del transport públic i el respecte pel paisatge. Demòcrates és la garantia que es duran a terme les infraestructures necessàries, sense costos inassumibles que comprometin les generacions futures, i amb una perspectiva oberta a incorporar canvis i noves tendències.

   Fets:

   • Malgrat el replantejament de l’obra pública provocat per la pandèmia, hem continuat invertint en la xarxa viària del país: amb l’ampliació de la CG3 entre la rotonda dels Dos Valires i la rotonda d’Anyós, amb la millora de l’accés a la Massana, i amb l’ampliació i millora de la CG2 a l’alçada de la Trava, a la parròquia de Canillo.
   • Hem desdoblat un tram important de l’avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria, per millorar la mobilitat de la parròquia i de l’entrada principal al país.
   • Hem redimensionat el projecte de desviació de la Massana, que ha passat de tenir un cost de 60 milions d’euros a un de 18 milions.
   • Hem elaborat l’estudi relatiu al desenclavament d’Andorra, un document que aporta diferents solucions d’interconnexió de la xarxa de mobilitat andorrana a l’espai europeu.
   • Hem posat en marxa els vols regulars des de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, diversificant les vies d’entrada al país.
   • Hem adjudicat la construcció de l’heliport nacional, a la Caubella de Pal.
   • Hem millorat paisatgísticament el tram viari de la zona del Bon Racó a Santa Coloma.
   • Hem construït la rotonda de Borda Sabater per millorar la mobilitat de la zona.
   • Hem realitzat millores als accessos amb França cap a Tolosa, conjuntament amb França, i hem acordat altres intervencions a la xarxa viària que connecta Andorra amb Perpinyà.

   Futur:

   • Posarem en marxa noves fórmules de transport públic i mobilitat sostenibles, amb un èmfasi especial en un mitjà de transport segregat que uneixi Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria i que, en el futur, es pugui perllongar fins a la Seu d’Urgell.
   • Construirem la desviació de la Massana i Ordino, amb un cost de 18 milions d’euros, peça clau per descongestionar la parròquia, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i garantir la mobilitat fluida de les valls del Nord.
   • Continuarem eixamplant la Carretera General 5 amb voravies per connectar la Massana amb Arinsal.
   • Continuarem eixamplant la Carretera General 2 a l’alçada de la Trava, a Canillo.
   • Eixamplarem els revolts tancats i estrets de la Carretera General 4 a Pal per augmentar la seguretat viària.
   • Acabarem la desviació de Sant Julià de Lòria, que permeti desdoblar l’avinguda Francesc Cairat entre el carrer Isidre Valls i el túnel de la Tàpia.
   • Continuarem implicant-nos en la gestió de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell amb l’objectiu d’obrir noves rutes comercials a altres capitals europees com París, Lisboa o Londres.
   • Estudiarem la possibilitat de finançar, a través del Banc Europeu d’Inversions, l’arribada del ferrocarril a Andorra.
   • Avaluarem la possibilitat de desdoblar la connexió viària amb França amb una carretera entre el Pas de la Casa i l’Ospitalet, que transcorri íntegrament per territori andorrà, per la Solana d’Andorra.
   • Construirem un cementiri multiconfessional adequat als requeriments que ens traslladin les entitats religioses del país i a la demandes que ens formulen els organismes internacionals.
   • Reformarem el refugi del Comapedrosa per millorar el confort dels usuaris.
   • Donarem un ús a la parcel·la de la casa Parramon amb un edifici de nova construcció.
   • Rehabilitarem l’Hotel Casamanya i el destinarem al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i rehabilitarem també la Casa Rossell d’Ordino.
   Andorra ha iniciat la transició energètica, però el context global fa imprescindible accelerar-ne el procés. Per això cal també una transició social que afavoreixi un canvi d’hàbits i més col·laboració entre el sector públic i el privat. Hem de continuar fomentant la reducció del consum elèctric nacional i avançar, mitjançant la diversificació de la producció amb energies renovables, cap a una sobirania energètica més gran.

   Fets:

   • Hem aprovat la Llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, amb l’objectiu de fer front a la crisi energètica global, i hem implantat mesures concretes per a la reducció del consum a tots els nivells.
   • Hem mantingut tarifes competitives en temps de volatilitat en els preus de mercat de l’energia, gràcies a les finances sanejades de FEDA, al compromís del Govern i als acords de compra d’energia.
   • Hem impulsat la tarifa elèctrica bonificada per a les famílies amb situacions de risc o de vulnerabilitat. Aquesta tarifa permet que totes les famílies que reben ajuts socials no hagin de pagar el terme de potència i s’estalviïn entre 6,8 i 18,3 euros al mes.
   • Hem augmentat el pes de l’energia renovable importada els darrers anys: l’any 2021, el 63% de l’energia elèctrica consumida a Andorra va ser d’origen renovable.
   • Hem creat el segell Llum Verda per impulsar la implicació de les empreses amb la sostenibilitat i la reducció de la seva petjada de carboni mitjançant la compra d’energia renovable.
   • Hem inaugurat el parc solar de Grau Roig i hem avançat en el projecte per construir un parc eòlic al Maià, dos projectes que ens acosten als objectius de la LITECC d’increment de la producció nacional fins al 33% de la demanda.
   • Hem potenciat l’increment de produccions d’autoconsum d’energia fotovoltaica a través de les ajudes del programa Renova i de tarifes competitives de compra d’aquesta energia.
   • Hem iniciat l’augment de la capacitat de la xarxa elèctrica per millorar la qualitat del subministrament elèctric i avançar-nos a l’augment de l’electrificació que es deriva de la mobilitat elèctrica i la descarbonització de les calefaccions. Hem construït l’ETR de la Gonarda, per millorar l’abastiment a les valls del Nord, i hem iniciat la construcció de la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig, que permet duplicar la capacitat d’importació d’energia provinent de França.
   • Hem impulsat la producció renovable oferint concessions per a les minicentrals hidroelèctriques.
   • Hem construït 3 xarxes de calor: hem engegat la xarxa de calor d’Andorra la Vella, que aprofita l’energia residual del tractament de residus, hem posat en funcionament la xarxa de fred i calor d’Escaldes-Engordany i hem ampliat la xarxa de Soldeu-el Tarter.

   Futur:

   • Mantindrem FEDA com una entitat pública cabdal per avançar cap a la transició energètica i de suport a la ciutadania.
   • Seguirem mantenint tarifes elèctriques competitives respecte dels països veïns. Ho farem buscant maneres alternatives de garantir l’estabilitat de preus en la compra de l’energia, com ara amb nous contractes a llarg termini o amb inversions en producció.
   • Mantindrem la tarifa bonificada i impulsarem ajudes per a les famílies que tenen dificultats per pagar la factura de l’electricitat.
   • Promourem un sistema tarifari que permeti més flexibilitat per al consumidor per rebaixar-ne el preu.
   • Seguirem prioritzant la importació d’energia renovable.
   • Seguirem desenvolupant les infraestructures previstes en el Pla d’infraestructures energètiques i afavorirem la col·laboració publicoprivada en el seu desplegament.
   • Desenvoluparem el parc eòlic del Maià, amb col·laboració dels comuns de Canillo i Encamp, per incrementar la sobirania energètica.
   • Continuarem promovent les mesures per afavorir l’estalvi i l’autoconsum energètic, amb ajudes perquè els productors apostin per l’energia fotovoltaica.
   • Desenvoluparem les comunitats energètiques.
   • En el marc del rol exemplar de l’Administració, col·locarem plaques solars a tots els edificis de l’Administració, i definirem i executarem un pla d’eficiència per als edificis públics.
   • Ajudarem els professionals del sector a formar-se en la instal·lació d’energia fotovoltaica i treballarem amb ells en aquest procés de transició energètica.
   • Finalitzarem les millores necessàries en la xarxa de transport d’electricitat, que ens permeten tenir una connexió amb els dos països veïns, per poder-nos abastir per un sol costat en cas de talls, incidències o restriccions. Per a això, acabarem la construcció de la línia d’alta tensió i farem la nova connexió a través d’Espanya que permetrà també una millora en la importació provinent del país veí del sud.
   • Un cop acabada la construcció de la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig enretirarem totes les torres d’alta tensió de la línia anterior, que es troben en nuclis urbans i en terrenys privats.
   • Ampliarem les opcions d’inversió en infraestructures de producció renovable per part de privats.
   • Seguirem ampliant les xarxes de fred i calor. Construirem una xarxa de calor al Pas de la Casa i inclourem la biomassa com a font de producció d’energia renovable a la xarxa de calor de Soldeu.
   Les cotes elevades de seguretat ciutadana d’Andorra són un dels grans actius del país, tant des del punt de vista social com econòmic. Mantenir Andorra com un referent de seguretat es compta entre les prioritats de tot Govern responsable, especialment en un moment en què les entitats i les persones encarregades de vetllar per la nostra seguretat s’han d’adaptar a noves formes de delinqüència i noves realitats. Així mateix, una justícia que disposi dels recursos necessaris per fer la seva feina de forma eficient i efectiva és també una peça clau en la construcció d’una societat oberta, dinàmica i cohesionada.

   Fets:

   • Hem incrementat els efectius del Cos de Policia, amb 12 places de nova creació.
   • Hem promogut el desplegament reglamentari de la Llei de seguretat pública i de les lleis reguladores dels cossos especials.
   • Hem impulsat i aprovat la Llei de seguretat privada.
   • Per millorar la gestió de les emergències, hem aprovat a Llei de protecció civil.
   • En el marc del pla de xoc per a l’Administració de justícia, hem creat 25 noves places; concretament, 5 places de secretari judicial, 13 places d’oficial per a la Batllia, 1 plaça de fiscal adjunt, 1 plaça de secretari judicial i 5 places d’administratiu per a la Fiscalia.
   • Hem modificat la Llei qualificada de la justícia, el Codi de procediment penal, la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal i la Llei del saig per tal d’agilitzar l’Administració de justícia i dotar-la de més eficiència i de més efectivitat.
   • Hem potenciat la mediació i l’arbitratge com a fórmules alternatives de resolució de conflictes.
   • Hem continuat l’actualització i la sistematització del dret privat, amb l’aprovació de la Llei de la persona i la família, que ha suposat, entre altres, el reconeixement del matrimoni igualitari.
   • Hem avançat en la digitalització amb l’aprovació de la Llei d’accés electrònic a l’Administració de justícia.
   • Hem regulat els estats d’alarma i emergència definits a la Constitució.
   • Hem creat plans i protocols d’evacuació i confinament per a situacions d’emergència, gestió de nevades i ventades i fenòmens sísmics.

   Futur:

   • Posarem en marxa el centre nacional d’emergències i, per tant, construirem el nou edifici del 112 com a centre neuràlgic de la gestió de les emergències.
   • Impulsarem una nova llei en matèria concursal, per tal de modernitzar i agilitzar aquesta temàtica.
   • Revisarem la Llei qualificada de la nacionalitat per tal de posar-la al dia, corregir iniquitats i clarificar els diferents procediments, requisits i terminis.
   • Modificarem el Codi de procediment penal -l’avantprojecte de llei del qual ja està redactat- amb el consens de tots els actors implicats.
   • Aprovarem la Llei relativa al tractament de dades personals amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals.
   • Continuarem la tasca d’actualització i sistematització del dret privat andorrà, amb l’aprovació de la llei de drets reals, que permetrà tirar endavant el Registre de la propietat.
   • Ratificarem el Conveni de Lugano relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.
   • Durem a terme el projecte de digitalització del Departament de Policia.
   • Continuarem dotant el cossos de Policia, de Duana, de Prevenció i Extinció d’Incendis i d’Institucions Penitenciàries dels recursos tècnics i humans necessaris per mantenir l’excel·lent nivell de seguretat de què gaudim al país.
   • Finalitzarem el desplegament reglamentari de les lleis reguladores dels cossos de seguretat en diàleg constant amb els representants d’aquests col·lectius.
   • Seguirem aplicant una política d’immigració equilibrada, que doni resposta a les necessitats de cobertura dels llocs de treball per al teixit productiu del país i que alhora garanteixi la seguretat ciutadana i la cohesió social.
   La ciutadania és al centre de la política exterior. Així, tota iniciativa que es desenvolupa en l’àmbit internacional ha de ser útil i oferir noves oportunitats als ciutadans i les ciutadanes d’Andorra. Amb aquest objectiu, cal garantir la coordinació de l’acció exterior entre les institucions i establir unes línies d’acció comunes que millorin la visibilitat d’Andorra en els fòrums internacionals. Igualment, cal definir una estratègia en matèria de política exterior que doni continuïtat a la feina feta i dibuixi una projecció de futur. Tot plegat amb la convicció que, si la ciutadania és la destinatària última de la política exterior, el ministeri que se n’encarrega ha de fer els esforços necessaris per millorar la comunicació i dur a terme accions de pedagogia per explicar la feina que fa.

   Fets:

   • Hem presidit la Secretaria ProTempore Iberoamericana del 2019 al 2021 i hem organitzat la Cimera Iberoamericana a Andorra. Una ocasió única de reforçar el nostre posicionament internacional i d’estrènyer la cooperació amb els Estats Iberoamericans.
   • Hem assegurat la participació activa d’Andorra als organismes internacionals: Nacions Unides, UNESCO, OMS, Consell d’Europa i OSCE.
   • Hem facilitat, conjuntament amb Colòmbia, una resolució sobre el multilingüisme a les Nacions Unides (2022).
   • Hem aconseguit que Andorra sigui membre del Consell executiu de l’Aliança per a les muntanyes de les Nacions Unides, amb la qual cosa hem millorat la visibilitat del país en l’àmbit internacional.
   • Hem presentat el segon informe voluntari sobre la implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) el juliol del 2022.
   • Hem mantingut un diàleg actiu amb les ONG andorranes que impulsen projectes d’ajuda al desenvolupament.
   • Hem assegurat la presidència del Grup Europa Occidental a la UNESCO el 2022.
   • Andorra ha liderat un projecte de Ruta de la Pau a la UNESCO el 2022.
   • Hem treballat amb Espanya per obtenir les autoritzacions que han permès obrir l’aeroport d’Andorra- la Seu a operadors comercials.
   • Hem treballat amb França per seguir millorant els accessos a Andorra. Hem signat un acord sobre la millora de la RN116 el 2022 i estem aplicant l’acord sobre la RN20.
   • Hem amplioat la xarxa de convenis per evitar la doble imposició, amb els acords signats amb Mònaco, República Txeca, San Marino, Croàcia i Hongria.
   • Ens hem adherit al Fons Monetari Internacional per incrementar la resiliència de l’Estat.
   • Ens hem adherit al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa.
   • Hem signat un conveni de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions per poder accedir al seu finançament.

   Futur:

   • Continuarem sent actius en els organismes internacionals i farem el seguiment dels temes prioritaris per a Andorra en l’àmbit internacional: educació, medi ambient, persones vulnerables, etc.
   • Continuarem mostrant la solidaritat d’Andorra a través de contribucions voluntàries per pal·liar les principals crisis humanitàries al món.
   • Implementarem l’estratègia relativa a l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
   • Seguirem millorant la visibilitat d’Andorra en l’àmbit internacional, tot liderant la temàtica relativa a les muntanyes.
   • Realitzarem accions de comunicació per explicar els beneficis de la participació d’Andorra als organismes internacionals en favor de la ciutadania andorrana.
   • Seguirem reforçant el treball de cooperació amb la Francofonia, amb els Estats de la regió iberoamericana i amb l’Organització de països de llengua portuguesa.
   • Seguirem reforçant la política d’ajuda al desenvolupament i fomentarem accions de sensibilització.
   • Consolidarem un espai pirinenc de cooperació amb Occitània i amb Catalunya.
   • Seguirem potenciant el treball de cooperació amb els Grups d’amistat amb els parlaments francesos, espanyols i portuguesos.
   • Seguirem treballant conjuntament amb el Ministeri de Cultura per promoure internacionalment els artistes d’Andorra a través la xarxa de les ambaixades d’Andorra i a través els contactes de les ambaixades acreditades a Andorra.
   • Continuarem reforçant el treball d’assistència consular per als ciutadans andorrans.
   • Treballarem un projecte comú amb Espanya i França per promoure el desenclavament d’Andorra i dels territoris veïns gràcies al fet que Andorra ha establert un acord de cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions.
   Les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per assolir un Acord d’associació (AA) van començar al març del 2015 i es preveu que acabin al final del 2023, amb un text acordat entre les parts. Durant el 2024, haurien de tenir lloc els procediments de ratificació per part d’Andorra i també per part de la UE, amb la celebració prèvia d’un referèndum vinculant a Andorra. La participació al Mercat únic de la UE ha d’impulsar la diversificació de l’economia andorrana, permetent la instal·lació a Andorra de nous sectors d’activitat o el desenvolupament de noves línies de negoci per als sectors existents, fruit d’un increment notable de la seguretat jurídica del país, aportada per l’equivalència entre el marc jurídic andorrà i el marc jurídic de la UE. Sense Acord d’associació, els marc jurídics no es poden considerar equivalents i durant els darrers anys moltes iniciatives que haurien estat estratègiques per a Andorra no s’han pogut desenvolupar per aquest motiu. Alhora, l’Acord servirà per aixecar les traves amb què joves, empreses i professionals del país es troben a l’hora de desenvolupar una carrera professional o acadèmica en l’entorn europeu.

   Fets:

   • Hem creat la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, encarregada de continuar negociant el millor acord possible per a Andorra, de compartir el contingut de la negociació amb els actors polítics, econòmics i socials, i també de preparar les estructures necessàries per implementar el futur Acord.
   • Hem mantingut les converses amb la UE inclòs durant els mesos en què la pandèmia de la Covid-19 no permetia mantenir reunions presencials. Les dos delegacions van poder continuar els treballs de manera telemàtica durant 20 mesos.
   • Hem pogut assolir un preacord amb la UE per mantenir FEDA com a principal operador en matèria d’electricitat.
   • Hem refermat el compromís de la UE amb un període transitori de 30 anys per al sector del tabac, una ampliació de la unió duanera i el manteniment de les franquícies de viatgers.
   • Hem iniciat conjuntament amb la UE els treballs per a la redacció d’una solució pròpia per a Andorra per gestionar els fluxos d’immigració, basada en el manteniment d’unes quotes específiques. Així mateix, es preveu poder mantenir els mecanismes que permeten refusar l’entrada a Andorra o expulsar del nostre territori les persones que posin en risc la seguretat ciutadana.
   • Hem obtingut una reducció de les obligacions administratives d’Andorra en camps com l’estadística o la restitució de dades mediambientals, per exemple.
   • Hem organitzat més d’un centenar de reunions públiques, en centres de batxillerat o amb els actors econòmics i socials, per compartir l’estat de les negociacions i recollir i respondre els dubtes, preocupacions i neguits de la ciutadania.
   • Hem treballat de manera específica amb els sectors privats concernits per construir les posicions de negociació que la delegació andorrana defensa a Brussel·les.
   • Hem assolit, conjuntament amb tots els grups parlamentaris, un Acord polític nacional que ha reforçat les posicions d’Andorra a la taula de negociacions.
   • Hem treballat de manera molt propera amb els Estats membres de la UE que han ocupat les presidències rotatòries del Consell de la UE, i especialment amb els Estats veïns, i hem aconseguit que el projecte d’Acord d’associació hagi format part de les prioritats de les diferents presidències.

   Futur:

   • Mantindrem una Secretaria d’Estat d’Afers Europeus lligada als serveis del Cap de Govern per refermar el convenciment que el projecte d’Acord d’associació té un abast transversal i, alhora, per significar la importància política del projecte davant dels nostres interlocutors.
   • Completarem la negociació de l’Acord d’associació, conscients de l’oportunitat tècnica i política que el moment actual ofereix per a Andorra i per a la UE d’arribar a uns acords beneficiosos per a les dos parts.
   • Assolirem un bon acord per a Andorra en les qüestions més sensibles, com són els mecanismes de regulació dels fluxos d’immigració, el mercat de les telecomunicacions o la regulació i la supervisió del sector financer.
   • Continuarem treballant amb els sectors implicats totes les qüestions que encara es troben en negociació, per tal de defensar sempre, a Brussel·les, una posició fruit del consens obtingut a escala nacional. Concretament, ens reunirem amb actors polítics, econòmics i socials mensualment per informar i debatre l’evolució de la negociació.
   • Avançarem i millorarem la comunicació pública en relació amb l’avançament de la negociació, i en destacarem les oportunitats, però també els reptes o les cessions.
   • Seguirem avançant en la preparació de les estructures necessàries per a la implementació de l’Acord i en els mecanismes de represa de les normes de la UE, per tal que el procés es pugui fer de manera àgil i eficient.
   • Treballarem per assolir en els millors terminis un nou acord polític entre el Govern i tots els grups parlamentaris, de manera que el tram final de la negociació es pugui fer sobre la base de consensos polítics generals.
   • Prepararem el referèndum vinculant que ha de permetre a la ciutadania decidir sobre la ratificació de l’Acord d’associació per part del Consell General.