Seleccionar página

Creixement

El desenvolupament econòmic és una condició indispensable per al benestar social. I aquesta és una pedra angular del nostre programa de Govern i del nostre projecte de país. Sense creixement, sense creació de riquesa, seria impossible pensar en el benestar de les persones i les famílies. Ara bé, la manera d’entendre el creixement econòmic també ha canviat. Per això, des de Demòcrates posem l’èmfasi en l’educació, en la promoció del talent, en la recerca, en la cultura i en la innovació com a base del creixement en una economia que volem cada dia més diversificada. Alhora, som la garantia que aquest canvi de paradigma també arribarà als sectors tradicionals de la nostra economia, com el turisme, el comerç, la banca o el sector agrícola i ramader. Perquè tots els àmbits del teixit productiu -des dels més consolidats fins als més incipientstenen capacitat d’aportar valor afegit i de crear riquesa i llocs de treball. I el nostre programa és sinònim de confiança en la capacitat de les empreses, els professionals, els emprenedors i les persones assalariades de participar en aquest desenvolupament col·lectiu.

2.1. Una educació per transformar el país
2.2. Un país per als joves i els voluntaris
2.3. Innovació i emprenedoria per al progrés
2.4. Una digitalització al servei de les persones
2.5. Una cultura pròpia i oberta
2.6. Un patrimoni viu i accessible
2.7. Un esport per a tothom
2.8. Un comerç innovador
2.9. Un turisme sostenible
2.10. Un sector primari que mira cap al futur i un benestar animal consolidat
2.11. Un sector financer dinàmic
L’educació és l’eina més potent de què disposem per formar la ciutadania del futur i transformar la societat. Tenim la sort de disposar d’un sistema educatiu divers i d’alta qualitat, que cada vegada ofereix més oportunitats als joves d’acord amb les seves potencialitats. Seguirem diversificant l’oferta formativa amb vista a ampliar l’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys, amb l’objectiu de capacitar els joves tant si opten per una via acadèmica com si prefereixen la laboral. Volem que els nois i les noies, un cop acabin l’escolarització obligatòria, disposin de les eines necessàries per encarar, de manera reflexiva i compromesa, els reptes d’un món cada vegada més complex.

Fets:

 • Hem diversificat l’oferta formativa a partir del 16 anys per donar la resposta adequada als diferents perfils d’alumnes i hem creat un nivell educatiu nou: la formació professional inicial.
 • Hem promogut les sinergies entre els tres sistemes educatius públics (andorrà, francès i espanyol).
 • Hem creat la revista Innovand amb la participació dels 3 sistemes educatius.
 • Hem engegat el programa de batxillerat internacional a l’Escola andorrana.
 • Hem posat en marxa el programa d’orientació professional al Centre de Formació Professional.

 • Hem mantingut el programa Fulbright i també el programa MISTI per tal de donar més presència a l’anglès i a la cultura americana als centres de segona ensenyança i batxillerat.

 • Hem creat el programa d’assistents de conversa en francès a les escoles andorranes de segona ensenyança.

 • Hem aprovat i implementat el pla d’estudis del màster en Educació.

 • Hem signat un contracte de lloguerde l’Antiga Fàbrica Reig que permetrà ampliar la Universitat d’Andorra i l’hem dotat, com a universitat pública del país, amb el pressupost més elevat de la seva història.

 • Hem situat el Centre de Formació al Llarg de la Vida a l’edifici les Columnes per disposar d’uns espais més cèntrics i mes amplis.

  Futur:

  Ensenyament obligatori

  • Crearem la xarxa d’escoles emprenedores d’Andorra.

  • Elaborarem el pla integral per al bon ús de les tecnologies, pensat per a alumnes, docents i famílies.

  • Crearem el pla nacional de convivència escolar.

  • Continuarem treballant en la diversificació de l’oferta formativa per tal d’allargar l’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys.

  • Avaluarem la possibilitat de crear un programa de pràctiques professionals remunerades a partir dels 16 anys.

  • Ampliarem l’abast del Pla escolar de foment de la lectura perquè esdevingui un pla nacional de foment de la lectura.

  • Desplegarem l’estratègia d’educació ambiental per a la sostenibilitat.

  • Fomentarem els intercanvis entre sistemes educatius i transfronterers en el marc de l’esport escolar.

   Formació professional

  • Crearem un nou nivell de formació professional: el batxillerat d’especialització, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda real dels sectors professionals i disposar de professionals especialitzats en els diferents àmbits laborals.

  • Continuarem diversificant l’oferta atenent les demandes de les empreses i el sector laboral.

  • Crearem l’observatori de la formació professional, que vetllarà per l’actualització constant de l’oferta formativa d’FP i la seva adequació a les necessitats dels sectors professionals.

  • Convertirem l’EFPEM en el centre d’educació esportiva i de muntanya del país, incloent-hi les formacions professionals reglades d’aquesta branca.

  Formació al llarg de la vida

  • Crearem el segell de formacions continuades adaptades a les diferents discapacitats.

  • Ampliarem l’oferta formativa incloent formacions en competències digitals ciutadanes.

  Universitat d’Andorra

  • Farem les obres d’ampliació a la Fàbrica Reig per donar resposta al creixement de la Universitat.

  • Treballarem conjuntament amb el Comú de Sant Julià de Lòria en un projecte de residència universitària.

  • Ampliarem l’oferta de màsters en els àmbits de la salut i de la gestió de dades.

  • Crearem el programa de suport a la discapacitat a la Universitat d’Andorra.

  Recursos humans

  • Continuarem la convocatòria dels edictes per tal d’arribar al 15% del personal interí.
  • Desplegarem la carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment en el cos especial d’educació treballant conjuntament amb el sindicat i tot el col·lectiu que forma part d’aquest cos.
  • Renovarem els reglaments interns del personal tècnic d’ensenyament, el personal col·laborador i el personal amb responsabilitat administrativa o pedagògica (RAP).

   

  Les polítiques de joventut són crucials per al progrés de la societat. La generació jove representa el futur d’Andorra, i és la responsabilitat del Govern i del conjunt d’institucions públiques garantir que els joves tinguin accés a les eines i les oportunitats necessàries per poder desenvolupar- se plenament d’acord amb les seves aspiracions. Les polítiques de joventut han de ser transversals i participatives, ja que les veus i les idees dels joves han de ser escoltades i tingudes en compte a fi de reforçar el seu compromís cívic .

  JOVENTUT

  Fets:

  • Hem aprovat i hem desplegat les accions recollides a l’Acord de Joventut, una iniciativa que va ser proposada per les seccions joves de tots els partits polítics.
  • Hem introduït incentius fiscals per facilitar la inclusió laboral dels joves.
  • Hem establert un programa d’impuls per a l’emancipació de joves entre 22 i 30 anys, amb l’abonament dels dos mesos de dipòsit del lloguer i de la renda del mes corrent.
  • Hem fet gratuït el preu del transport públic.
  • Hem creat la web Informa’t per donar visibilitat als joves i facilitar-los l’accés a aquesta eina d’orientació que conté l’oferta educativa i professional.
  • Hem incrementat el programa de subvencions.

  Futur:

  • Seguirem desplegant les accions contingudes a l’Acord de Joventut.
  • Elaborarem el nou Pla nacional de la joventut d’Andorra, que té com a objectiu fomentar la participació activa dels joves i reforçar la coordinació dels actors implicats en les polítiques de joventut. El nou pla s’alinea amb les recomanacions del Consell d’Europa i amb l’Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut 2019-2027.
  • Crearem una oferta cultural adreçada als joves.
  • Crearem una oferta diversificada amb una agenda que aglutini les propostes de tots els comuns (punts joves).
  • Treballarem per oferir un oci alternatiu i responsable amb l’objectiu de promoure hàbits saludables.
  • Crearem un espai intergeneracional per reforçar els vincles entre els joves i la gent gran.
  • Impulsarem, conjuntament amb l’ARI, trobades i sortides amb professionals i persones que constitueixin casos d’èxit del país.
  • Seguirem apostant per la Formació Professional (FP) i la Universitat d’Andorra.
  • Continuarem apostant per l’esport en l’àmbit nacional i fomentarem entre els joves els esports d’equip, que ajuden a crear valors de cohesió i solidaritat.
  • Fomentarem l’ús del català involucrant els joves en les campanyes de sensibilització adreçades a diverses franges d’edat.
  • Fomentarem la participació dels joves mitjançant una política transparent i propera que els impliqui, i que tingui en compte les seves idees.
  • Reforçarem els ajuts al lloguer i facilitarem la compra del primer habitatge (vegeu l’apartat 1.1. Un habitatge accessible).
  • Elaborarem un pla per a l’impuls a l’emancipació i a l’autonomia dels joves.

   VOLUNTARIAT

   Fets:

   • Hem impulsat el voluntariat social.
   • Hem realitzat accions de sensibilització per a l’acció voluntària als centres educatius.
   • Hem portat a terme accions formatives als voluntaris.
   • Hem fet possible que els estudiants que acreditin haver participat en accions de voluntariat puguin sol licitar el reconeixement de crèdits.
   • Hem reconegut la tasca dels voluntaris.

   Futur:

   • Treballarem per promoure la inclusió i el respecte a la diversitat fomentant el voluntariat.
   • Ampliarem el voluntariat social als col·lectius més vulnerables.
   Els Demòcrates creiem en el talent i en la capacitat de les persones d’Andorra per innovar. Sabem que sense obertura i diversificació de l’economia no és possible desenvolupar projectes innovadors sòlids, però alhora volem posar aquest procés al servei del progrés del país: per crear llocs de treball qualificats que donin possibilitats als nostres joves de desenvolupar una carrera professional a Andorra, per atreure projectes i negocis d’alt valor afegit i per aconseguir que el nostre teixit productiu s’enriqueixi amb activitats que van més enllà dels sectors tradicionals.

   Fets:

   • Hem aprovat la Llei de mesures per al treballador per compte propi, pel seu rol al teixit empresarial i a l’economia, i amb l’objectiu de millorar- ne la protecció i fomentar-lo.
   • Hem aprovat la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, com a suport legal per a la promoció de la innovació i l’emprenedoria i com a marc legal per donar un impuls decidit als nous sectors emergents.
   • Hem constituït Andorra Recerca i Innovació (ARI), com a institució fonamental en aquest àmbit a Andorra.
   • Hem treballat, amb el sector privat i els emprenedors del país, una Estratègia d’innovació a escala nacional que aplicarem al llarg dels propers anys.
   • Hem aprovat la Llei d’esports electrònics, que ens ha permès establir un pla estratègic per desenvolupar aquest sector al país en cinc fronts: la indústria, el turisme, la competició, l’educació i les infraestructures.
   • Hem posat en marxa l’Andorra Living Lab per a emprenedors.
   • Hem assolit un acord amb la multinacional Grífols per a la construcció d’un laboratori en immunologia a Ordino, que serà un referent de recerca de nivell internacional.
   • Hem aprovat el projecte Node, que s’ubicarà al nou edifici d’Andorra Telecom i que ha de ser un clúster d’innovació i recerca.
   • Hem estudiat la viabilitat d’una zona franca al país i hem definit dos models diferenciats i compatibles: la zona franca de custòdia d’obres d’actius d’alt valor (obres d’art, per exemple) i la zona franca comercial per facilitar els tràmits d’importació i exportació.

    Futur:

    • Desplegarem la Llei de mesures per al treballador per compte propi.

    • Aplicarem l’Estratègia d’innovació que acordin els diferents actors del país amb Andorra Recerca i Innovació i que se centrarà en la captació i la retenció de talent, el desenvolupament de nous sectors productius innovadors i sostenibles i la recerca d’activitats i inversions d’alt valor afegit.

    • Des de la societat creada amb Grífols i Andorra Business, contribuirem a la construcció i posarem en marxa el laboratori en immunologia d’Ordino, amb una inversió per part de la multinacional inicial de 25 milions d’euros i de 200 milions més al llarg dels primers 25 anys i amb la creació de com a mínim 50 llocs de treball qualificats.

    • Construirem l’edifici Node com a seu definitiva d’Andorra Telecom i perquè actuï com un pol d’innovació i recerca al país.

    • Posarem en marxa la zona franca de custòdia d’actius d’alt valor, que permeti obrir un nou sector d’activitat i crear sinergies amb els sectors ja existents.

    • Donarem continuïtat als diversos programes d’acompanyament impulsats des d’Andorra Business en els darrers anys: el programa Growth, orientat a la mentoria i al creixement empresarial; el programa Subvencions d’Empresa, per al foment de la internacionalització del teixit productiu andorrà; el Portal d’internacionalització de l’empresa andorrana, i el Programa AWE (Academy for Women Entrepreneurs), que hem dut a terme en col·laboració amb l’Ambaixada dels Estats Units a Andorra.

     Al llarg de la darrera legislatura el procés de digitalització s’ha accelerat de manera notable. Diversos factors hi han contribuït: l’augment de la popularització de les noves tecnologies, una evolució dels models de negoci de les empreses i, sobretot, la irrupció de la pandèmia de la covid-19. El paper del Govern ha estat clau en aquest procés: hem aprovat noves regulacions per fomentar la digitalització, hem adoptat un rol exemplar de l’Administració i hem donat ajuts i crèdits a les empreses per digitalitzar-se. En paral·lel, hem posat les bases de la ciberseguretat nacional. En els propers anys caldrà seguir insistint en aquestes línies perquè Andorra i els seus ciutadans estiguin a l’avantguarda de l’era digital.

     Fets:

     • Hem posat en marxa el programa de digitalització de les empreses, dotat amb més de 2 milions d’euros, repartits entre subvencions directes i programes de crèdits, per acompanyar les petites i mitjanes empreses en el seu camí cap a la digitalització.
     • Hem establert deduccions fiscals per a empreses que inverteixin en digitalització.
     • Hem obtingut un crèdit de 8 milions d’euros del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa per finançar projectes de digitalització.
     • Hem aprovat la Llei de ciberseguretat i hem creat l’Agència Nacional de Ciberseguretat, com un pas clau per mantenir els alts estàndards de seguretat del país, també en un entorn digital.
     • Hem posat en funcionament la nova Seu Electrònica, amb accés a més de 200 tràmits que ja es poden gestionar de manera digital.
     • Hem fet grans avenços en la implantació del certificat electrònic i la signatura electrònica al sector privat.
     • Hem avançat en l’eliminació de paper, tant en els tràmits amb l’Administració com en l’arxiu de documents.
     • Hem posat en marxa el portal Govern Obert on, d’acord amb la recentment aprovada Llei de transparència, es publica tota la informació que pot ser d’interès per als ciutadans.
     • Hem creat la plataforma de licitacions electròniques, derivada de la nova Llei de contractació pública, per facilitar la feina de les empreses que treballen amb l’Administració.
     • Hem avançat en la digitalització dels serveis socials i de salut: implementació de la Història social compartida, consolidació de la Història clínica compartida, implantació de l’aplicació Andorra Salut i implementació gradual de la recepta electrònica.

      Futur:

      • Seguirem donant suport a les empreses, especialment les petites i mitjanes, amb subvencions directes i crèdits tous per a la digitalització dels seus models de negoci.

      • Ampliarem el catàleg de tràmits que es poden gestionar en format digital.

      • Farem avenços en la interoperabilitat dels tràmits realitzats davant les administracions i les empreses públiques.

      • Seguirem promovent l’eliminació dels tràmits, arxius i documentació en paper, tant al sector públic com al sector privat.

      • Implementarem la postil·la digital.

      • Seguirem vetllant per la seguretat, dotant l’Agència Nacional de Ciberseguretat de més recursos i mitjans.

      • Crearem un núvol o cloud sobirà per a Andorra.

      • Desenvoluparem la identitat digital sobirana de l’Estat Andorrà d’acord amb els estàndards europeus.

        

       La cultura és l’ànima de la societat, una força creadora que canalitza els anhels personals i, alhora, contribueix a construir un imaginari amb el qual ens sentim identificats col·lectivament. La cultura és una font de coneixement i un mitjà per a l’expressió i el diàleg. És per tots aquests motius que considerem fonamental que les polítiques públiques segueixin promovent la creativitat i la innovació, mitjançant el suport als artistes de totes les disciplines i a les indústries culturals. Amb aquest objectiu, executarem el pla estratègic que desenvolupa el Llibre blanc de la cultura.

       Fets:

       • Hem establert polítiques culturals integrals a partir de la reorganització del Ministeri de Cultura i de la modernització del marc legal.
       • Hem centralitzat la majoria dels serveis culturals del Govern a l’antic Hotel Rosaleda.
       • Hem impulsat a través d’un procés participatiu l’elaboració del Llibre blanc de la cultura, que recull propostes per a una política cultural conjunta, consensuada i global, i hem definit, a partir del llibre banc, un Pla estratègic de la cultura 2030.
       • Hem introduït mesures fiscals per fomentar el mecenatge en els àmbits cultural, social i esportiu.
       • Hem començat el desplegament reglamentari de l’Estatut de l’artista.

        Futur:

        • Desplegarem el Pla estratègic de la cultura 2030, que al seu torn desenvolupa el Llibre banc.

        • Seguirem fomentant les indústries culturals a partir de les línies definides pel pla estratègic. Entre d’altres, seguirem augmentant els ajuts a la cinematografia amb la participació d’Andorra Telecom i Andorra Turisme.
        • Seguirem promovent la professionalització dels creadors de totes les disciplines, dotant-los d’eines i recursos que els acompanyin en aquest procés.
        • Farem el Museu Nacional amb un triple objectiu: ser el referent de la història i la identitat per als ciutadans i les ciutadanes d’Andorra; ser una porta d’entrada tant al país com a la xarxa de museus per als turistes que ens visiten i, finalment, però amb la mateixa importància, esdevenir un centre dinamitzador de l’activitat artística i creativa.
        • Traslladarem l’Arxiu Nacional a l’antic Hotel Rosaleda per tal de completar la centralització del serveis culturals del Govern.
        • Crearem una oferta cultural pensada específicament per a les edats més joves.
        • Incorporarem la inclusió i l’accessibilitat en la definició i la difusió de les polítiques de promoció de la cultura i treballarem per l’accessibilitat universal.
        • Millorarem la plataforma web i la comunicació de l’Agenda.ad, tot optimitzant les opcions i les possibilitats que ja existeixen i implicant-hi els agents privats.
        • Crearem una taula de treball entre el Ministeri de Cultura, els comuns i entitats i empreses privades per millorar la coordinació de la programació cultural, evitar contraprogramacions, millorar l’ús dels recursos i afavorir l’accés a la cultura de la ciutadania, amb l’objectiu final de donar un suport més efectiu a les propostes culturals del país.
        • Construirem l’edifici multifuncional a Andorra la Vella per tal que pugui acollir, segons les necessitats de cada moment, esdeveniments esportius, culturals, de lleure, activitats didàctiques i la Fira d’Andorra la Vella, entre d’altres.
        • Programarem un festival de música clàssica estable per tal de garantir una oferta cultural de qualitat tant per als ciutadans del país com per als turistes.
        • Garantirem que les associacions disposin d’espais adequats per al desenvolupament de les seves activitats i per establir sinergies entre elles.
        • Incorporarem els esdeveniments de cultura popular a l’agenda de promoció turística d’Andorra.
        • Crearem el Conservatori Nacional i impulsarem el reconeixement dels estudis musicals.
        • A partir de les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial, avançarem cap a la personalització de l’oferta cultural per als turistes.
        • Fomentarem la projecció internacional dels artistes del país mitjançant la participació en certàmens de referència.
        • Seguirem donant suport a la biennal L’ANDART perquè es consolidi com a festival artístic internacional.
        • Donarem suport a les jornades interculturals que organitzen els comuns per afavorir el diàleg i l’intercanvi entre les diverses cultures que conviuen a Andorra.
         Les polítiques públiques han de contribuir a posar en valor el patrimoni cultural com a element d’identitat i cohesió social. Més enllà del valor històric i d’identificació cultural, el patrimoni constitueix un actiu econòmic que cal saber aprofitar, sobretot de cara al turisme. Tal com s’ha fet fins ara, cal protegir, conservar i restaurar el patrimoni cultural i, alhora, fer-ne una difusió adequada perquè estigui a l’abast del conjunt de la ciutadania. Així mateix, cal seguir desenvolupant una estratègia digital que millori tant la gestió del patrimoni cultural com la seva comunicació i que doni suport a les activitats educatives i de recerca.

         Fets:

         • Hem donat un impuls decidit a la digitalització dels béns patrimonials –entre els quals, les esglésies i les obres que contenen– amb l’objectiu, d’una banda, d’optimitzar-ne la gestió i facilitar-ne la restauració quan escaigui i, de l’altra, millorar- ne l’accés per a la ciutadania i els investigadors.
         • Hem inscrit nous béns immaterials a l’Inventari general del patrimoni cultural: les falles del solstici d’estiu, les festes de l’ossa, els coneixements i la tècnica de la pedra seca i la pràctica de la transhumància. Hem aconseguit la inscripció de les festes de l’os als Pirineus a la llista representativa del patrimoni cultural i immaterial de la UNESCO.
         • Hem restaurat el campanar de Sant Vicenç d’Enclar, que es va esfondrar el desembre del 2019.
         • Hem acabat la restauració de Ràdio Andorra, que ha esdevingut la seu del Ministeri de Turisme i d’Andorra Turisme, i l’inventari de Casa Rossell. També hem iniciat el projecte de restauració de l’antic hotel Casamanya. Totes aquestes intervencions posen en valor el nostre patrimoni immoble, i li donen un ús compatible amb la seva preservació.
         • Hem posat en marxa el portal Història.ad.

          Futur:

          • Seguirem desenvolupant una estratègia digital del patrimoni cultural d’acord amb els estàndards europeus. Els objectius de l’estratègia són, entre altres: garantir còpies digitals dels béns patrimonials per preservar-los i conservar-los; fer més accessibles els fons; impulsar- ne la recerca, i vincular-se a projectes internacionals.

          • Culminarem l’actualització del marc legal amb l’aprovació i l’aplicació de la nova Llei de patrimoni cultural, la Llei d’arxius i gestió de la documentació i la Llei de dipòsit legal.

          • Implementarem el programa del Romànic, que inclou quatre línies d’acció: l’estudi i la conservació del patrimoni romànic, la digitalització, l’aprovació d’un pla director per a la gestió tècnica i econòmica, i la divulgació i la promoció del patrimoni romànic dins i fora del país.

          • Crearem la ruta romànica de Santa Coloma i la Margineda, que permetrà interpretar de manera conjunta quatre elements del patrimoni d’Andorra la Vella: el pont de la Margineda, el jaciment de la Margineda, Sant Vicenç d’Enclar i Santa Coloma.
          • Farem una nova experiència de videomapatge a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, per tal de poder mostrar-ne les pintures murals.
          • Seguirem amb la política de restauració de béns immobles singulars, tal com s’ha fet amb l’Hotel Rosaleda i Ràdio Andorra, per donar-los un ús que sigui compatible amb la seva conservació: Sud Ràdio (futur CRAMEA), hotel Casamanya (futura seu del Ministeri de Medi Ambient i Agricultura) i Casa Rossell.
          • Executarem les obres de rehabilitació i millora del Santuari de Meritxell, que han estat pressupostades per al 2023 i que tindran continuïtat els propers anys.
          • Seguirem traslladant les reserves de béns mobles d’Aixovall a l’Hotel Rosaleda perquè les col·leccions puguin ser més accessibles a la ciutadania.
          • Destinarem l’1% del pressupost d’inversió en obra pública a la dotació del pla Preserva (pla destinat a la conservació i la preservació del patrimoni cultural).
          • Culminarem els treballs per presentar la candidatura Testimonis materials de la construcció del Coprincipat a la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO.
          • Seguirem treballant per la inclusió d’Andorra a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO tant pel que fa la pràctica de la transhumància com pel que fa a la tècnica de la pedra seca.
          • Reforçarem la implicació activa en la gestió de la Vall del Madriu-Perafita- Claror, patrimoni de la humanitat per la UNESCO des del 2004, i donarem seguiment a les campanyes arqueològiques que hem portat a terme els darrers anys a la farga del Madriu.
          • Iniciarem una intervenció integral al dolmen del Cubil, a Encamp, tant d’excavació arqueològica com de recerca històrica.

            

           L’accés lliure a la pràctica de l’esport i l’activitat física regular és un dret dels ciutadans i les ciutadanes que el Govern ha de garantir, ja que és clau en la protecció de la salut de les persones. En aquest sentit, tenim la sort de viure en un entorn que facilita la pràctica de l’activitat física i l’esport a tots els nivells. Continuarem fomentant la pràctica esportiva a totes les edats i ampliant el suport a la tecnificació i l’alt rendiment esportiu, i dedicarem una atenció especial a la promoció de l’esport femení.

           Fets:

           • Hem millorat els programes d’alt rendiment amb la coordinació de les dos àrees del Departament d’Esports.
           • Hem dotat els esportistes d’eines, serveis i recursos perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial.
           • Hem dotat el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) de nous serveis amb l’objectiu de convertir-lo en el referent de l’alt rendiment al país.
           • Hem establert un diàleg fluid per atendre les necessitats de les federacions i els clubs esportius, amb l’objectiu d’ajudar-los a impulsar els seus esports respectius i a desenvolupar la seva activitat en les millors condicions.
           • Hem declarat l’esport sector d’interès nacional.
           • Hem promogut l’esport i l’activitat física com a vector de salut i cohesió social.
           • Hem introduït mesures fiscals per fomentar el mecenatge en els àmbits cultural, social i esportiu.
           • Hem creat una taula interministerial entre Esports i Educació per avaluar com es pot obrir el programa Esport-estudi a disciplines diferents de l’esquí.

            Futur:

            • Seguirem amb les polítiques de suport als esportistes d’alt rendiment, així com a les federacions i els clubs esportius, mantenint l’esperit de diàleg que ha caracteritzat els darrers quatre anys.

            • Continuarem ampliant els espais i els serveis del CTEO, entre els quals un espai definitiu per a la fisioteràpia i una zona d’aigües per a la recuperació activa, amb l’objectiu d’oferir un suport integral als esportistes.

            • Seguirem reforçant el programa Esport-estudi per facilitar que es compagini la pràctica de l’esport d’alt nivell amb els estudis.
            • Impulsarem campanyes de sensibilització per donar més projecció pública i visibilitat a l’esport femení.
            • Crearem un programa de subvenció específic per a la promoció de l’esport femení.
            • Consolidarem els programes d’activitat física per a tothom.
             El comerç al detall és una de les peces clau que expliquen el desenvolupament i la prosperitat de l’Andorra de les últimes dècades. L’economia andorrana s’està diversificant, però el comerç continua sent el sector en el qual treballen més persones i el que aporta més recursos -per la via dels impostos indirectes i directes- a les arques de l’Estat. El comerç minorista al país, com arreu, passa per un període d’incertesa, marcat per la irrupció amb força dels mercats online, els canvis d’hàbits dels clients i les estratègies de les marques internacionals. Des del Govern seguirem fent costat als botiguers perquè un sector comercial innovador continuï sent un dels pilars de la nostra prosperitat i el nostre benestar.

             Fets:

             • Hem donat suport al sector comercial durant la pandèmia amb mesures valentes com els ERTO, els crèdits tous o l’exempció del pagament de les rendes de lloguer de locals comercials.
             • Hem desenvolupat la segona fase del Pla estratègic de comerç de la mà de les entitats que representen el teixit comercial del país.
             • Hem posat en marxa campanyes per fomentar el consum intern, especialment en el període de represa de l’activitat després de la pandèmia.
             • Hem fomentat la declaració de l’IGI a la duana andorrana per les compres efectuades a l’estranger per part de persones residents al país sota el règim de Tax Free.
             • Des d’Andorra Turisme, i en col·laboració amb els comuns, hem implementat un calendari d’activitats i esdeveniments per augmentar l’afluència turística a les principals zones comercials.

              Futur:

              • Seguirem desenvolupant el Pla estratègic de comerç, per incidir en qüestions cabdals per al futur del sector com l’experiència de client, la segmentació de l’oferta, la definició de perfils i itineraris i la posada en marxa de clubs de producte.

              • Posarem en marxa el segell Andorra Selected, del qual ja s’han començat a fer les avaluacions, com a distintiu i promoció de l’oferta turística premium del país, també aplicable als establiments comercials.

              • Crearem i executarem un pla de suport i acompanyament al comerç al detall, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, pensant especialment en el repte de la digitalització dels models de negoci i la fidelització dels clients.

              • Unificarem els departaments de Comerç i Turisme sota un mateix Ministeri, per tal de reforçar la presència del sector del comerç i les seves necessitats en la política turística.

              • Des d’Andorra Turisme seguirem creant esdeveniments i campanyes enfocats a la promoció del teixit comercial.

              • Acompanyarem el sector privat en la recerca de noves ofertes comercials per tenir una oferta més diversificada i de qualitat.

               El turisme va ser el sector més afectat per la pandèmia de la Covid-19 i, en conseqüència, des del Govern vam destinar molts recursos perquè el sector no perdés competitivitat i estigués preparat per arrencar l’activitat a partir del 2021. Les xifres del 2022 i dels primers mesos del 2023 evidencien que el turisme a Andorra s’ha recuperat i va fins i tot millor que en els temps anteriors a la pandèmia. Però no podem oblidar les lliçons que hem après: apostar per la qualitat i la sostenibilitat, posicionar la nostra oferta per als clients de més poder adquisitiu, augmentant la despesa mitjana, desestacionalitzar i tenir cura del turisme de proximitat.

               Fets:

               • Hem donat un suport sense precedents -per la via dels ERTO, dels crèdits tous i d’altres mecanismes- perquè el sector turístic del país no perdés competitivitat ni llocs de treball durant els mesos difícils del 2020 i el 2021, i aquest fet ha permès que l’activitat turística hagi arrencat amb força el 2022 i el 2023.
               • Hem introduït una taxa turística finalista, que paguen totes les persones que pernocten al país i que serveix per compensar, en part, la petjada que l’activitat turística té sobre el territori.
               • Hem creat el Fons per a l’impuls del turisme, que es nodreix de la taxa turística i que servirà per impulsar un turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat, i per finançar la protecció i la millora dels recursos turístics, l’execució d’infraestructures relacionades amb el turisme i les activitats formatives al si del sector.
               • Hem promocionat els productes del país i la gastronomia autòctona amb la publicació del receptari de gastronomia andorrana, la celebració de l’Andorra Taste i el foment de l’ús de productes andorrans als establiments turístics.
               • Hem vinculat la destinació turística del país amb marques de prestigi com National Geographic, Disney, Biosphère, Cirque du Soleil, ASO o Ironman.
               • Hem adjudicat la concessió d’un casino que compleix els estàndards més elevats de seguretat, transparència i responsabilitat corporativa. El casino contribuirà a diversificar l’oferta d’oci del país i garanteix uns ingressos mínims per a l’Estat de 2,15 milions d’euros cada any.
               • Hem posat en marxa els vols regulars entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i Madrid, iniciant un camí que ens permet atreure turistes d’indrets més allunyats i amb més poder adquisitiu.
               • Hem fomentat el turisme de proximitat, especialment del costat francès, amb accions concretes de promoció, cooperació i sostenibilitat que s’emmarquen en el Diàleg transfronterer Andorra-Occitània.

               Futur:

               • Presentarem la candidatura a la UNESCO perquè Andorra esdevingui el primer país del món a ser declarat en la seva totalitat Reserva de la Biosfera.

               • Crearem el Consell Nacional del Turisme, que aplegarà tots els agents turístics, per definir i promoure les polítiques i estratègies turístiques.

               • Incorporarem el sector privat al Consell d’administració d’Andorra Turisme.

               • L’activitat turística és indubtablement un dels pilars socioeconòmics del país, i ha d’estar necessàriament emmarcada en el principi de sostenibilitat. Elaborarem un estudi de capacitat de càrrega del sector turístic, que ens indiqui quins són els límits de creixement d’aquesta activitat i quines han de ser les accions per fer-la sostenible.

               • Seguirem treballant en el disseny de propostes adaptades a totes les persones; el nostre model turístic ha de ser més inclusiu.

               • Fomentarem una utilització més elevada dels canals digitals per a la promoció del país.

               • Posarem en marxa el segell Andorra Selected, del qual ja s’han començat a fer les avaluacions, com a distintiu i promoció de l’oferta turística premium del país.

               • Desenvoluparem l’agroturisme, com a oferta diferenciada, plenament integrada al territori i amb capacitat de desestacionalitzar l’afluència de visitants.

               • Seguirem potenciant els productes nacionals com a part indestriable de la nostra oferta turística.

               • Desenvoluparem un pla estratègic gastronòmic d’Andorra per consolidar i ampliar l’oferta actual.

               • Programarem un festival de música clàssica estable, per tal de posicionar Andorra com una destinació cultural de primer nivell i per millorar l’oferta d’espectacles, pensant també en el públic del país.
               • Continuarem apostant pels esdeveniments esportius, culturals i gastronòmics per diversificar tant l’oferta com el perfil dels visitants.
               • Continuarem desenvolupant esdeveniments esportius d’alt nivell i fires relacionades, i fomentarem de manera decidida el turisme de congressos.
               • Fomentarem noves col·laboracions turístiques amb partners de renom mundial.
               • Conscients de la necessitat d’un espai versàtil i consolidat, impulsarem, en col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella, la construcció d’un edifici multifuncional com a centre nacional d’esdeveniments de tot tipus. L’equipament, situat a l’entorn de l’Estadi comunal, ha de complir la funció de complement turístic i cobrir les necessitats culturals, esportives, firals i d’espectables del país.
               • Promourem la llei del turisme, que ordeni i reguli les activitats del sector i doni les eines per implementar una estratègia turística basada en la qualitat, el valor afegit i la sostenibilitat.
               • Seguirem reforçant les formacions dirigides al sector turístic, creant sinergies entre públic i privat i fomentant- ne el coneixement i la capacitació.
               • Desenvoluparem la Marca Andorra.
               • Continuarem impulsant propostes destinades al turisme familiar conjuntament amb els comuns, com el projecte la Macarulla, de petits senders màgics.
               • Implementarem un pla d’acompanyament i d’ajuts per a la renovació dels hotels i dels allotjaments turístics.
               • Reforçarem la cooperació amb Espanya i França, i també amb els territoris veïns, per promocionar la destinació “Pirineus”, i potenciarem les relacions internacionals en l’àmbit turístic mitjançant organismes com l’OMT.
                El sector primari és clau per a la conservació del paisatge i el manteniment dels ecosistemes. És per aquest motiu que, els darrers anys, el Govern ha reforçat les polítiques públiques de suport als sectors ramader i agrícola. A partir d’ara, cal continuar potenciant i acompanyant aquests sectors a fi que puguin diversificar la seva activitat i trobin incentius per assegurar el relleu generacional. Així mateix, l’activitat agrícola i ramadera ha de prendre en consideració les noves exigències de la societat, com són la lluita contra el canvi climàtic i l’increment de la demanda de productes agraris i alimentaris que respectin el medi ambient, el benestar animal i la seguretat alimentària.

                RAMADERIA I AGRICULTURA 

                Fets:

                • Hem aprovat la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, que recull les propostes que han fet els ramaders per facilitar-los la preservació i la diversificació.
                • Hem incrementat considerablement els ajuts a les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya i hem cercat cultius alternatius.
                • També hem garantit per primer cop que els ajuts s’actualitzin anualment d’acord amb l’IPC.
                • Hem creat un ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines.
                • Hem creat la Comissió Nacional de la Ramaderia i l’Agricultura (CNRA), amb l’objectiu de potenciar el el sector i millorar la coordinació entre les institucions i els mateixos actors.
                • Hem potenciat la promoció de la Carn de qualitat controlada d’Andorra i n’hem millorat la comercialització per mitjà de barquetes.
                • Hem reforçat el programa de selecció de la raça bruna d’Andorra, així com les condicions de maneig i les infraestructures per assegurar el benestar animal boví.
                • També hem millorat l’Escorxador Nacional (amb un total d’1 milió d’euros invertits).
                • Hem fomentat el consum dels productes de proximitat i n’hem promogut la comercialització en els principals centres comercials del país i a les escoles.
                • Hem regulat la marca col·lectiva Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra i els termes descriptius “Producte d’Andorra”, “Producte elaborat a Andorra” i “Recepta tradicional d’Andorra” per reforçar la lluita contra l’intrusisme.
                • Hem aprovat el Reglament de producció ecològica i hem creat els ajuts corresponents per impulsar la producció agrària de productes de proximitat de qualitat sota criteris de sostenibilitat.
                • Hem donat suport al Comú d’Ordino per a la recuperació de la fira de bestiar de la parròquia incorporant la subhasta de braus en la mateixa fira.

                • Hem presentat la candidatura d’Andorra per obtenir el reconeixement com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial.

                Futur:

                • Continuarem apostant de forma decidida per la pagesia i la ramaderia, per tal que el nostre entorn natural continuï sent un referent de la nostra qualitat de vida.
                • Conjuntament amb els comuns, implementarem la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola perquè, entre altres, es faciliti la construcció d’instal·lacions que afavoreixin la continuïtat del sector ramader (especialment, les noves generacions).
                • Seguirem apostant i reforçant la societat Ramaders d’Andorra, formada pel Govern i els ramaders, per comercialitzar la carn del bestiar criat i engreixat a Andorra.
                • Crearem nous ajuts perquè el sector continuï sent atractiu i l’acompanyarem en tot allò que sigui necessari.
                • Reforçarem el programa de selecció de la raça bruna d’Andorra afavorint la reposició de mares.
                • Ampliarem els ajuts que fomenten el benestar animal als equins i als ovins.
                • Promourem la Llei del cànnabis terapèutic per ajudar a la reconversió de tot el sector agrícola i ramader.

                • Potenciarem l’activitat agroturística al país.
                • Potenciarem el consum de productes agraris i alimentaris de proximitat (quilòmetre zero) i la creació de l’oferta turística gastronòmica.
                • Seguirem promovent la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra (PAAA) i reforçant la lluita contra l’intrusisme.
                • Aprovarem el Reglament de la marca col·lectiva PAAA com a “marca de garantia” consensuant lo amb els productors.
                • Treballarem amb el sector per potenciar el cultiu de la vinya, i el desenvolupament de l’enoturisme.

                 TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA

                 Fets:

                 • Hem treballat amb les associacions per al reforç i el foment de la protecció i la tinença responsable d’animals de companyia.
                 • Hem dut a terme campanyes de sensibilització i hem iniciat els treballs per a les millores de les instal·lacions de la gatera i de la gossera oficials.
                 • Hem aprovat el nou Reglament de condicions dels nuclis zoològics d’animals domèstics de companyia (NZAC) i centres de detenció d’animals domèstics de companyia (CDAC) per millorar-ne les condicions.
                 • Amb l’objectiu de garantir al màxim el benestar animal de les nostres mascotes, hem implementat un pla de vigilància i control d’instal·lacions que agrupen animals en el nostre territori i n’hem reforçat la normativa.
                 • Hem aprovat el nou Reglament de condicions de tinença de gossos potencialment perillosos, la qual imposa una formació prèvia abans d’adquirir-ne o adoptar-ne un.
                 • Hem simplificat els tràmits del registre animals companyia RAC.
                 • Ens hem adherit al Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia, que permet protegir i compaginar el dret de les persones a beneficiar-se de la tinença d’un animal de companyia amb el dret dels animals de gaudir d’una vida digna i lliure de patiments innecessaris.

                 Futur:

                 • Fomentarem, conjuntament amb les associacions, una tinença responsable dels animals de companyia i conscienciarem la ciutadania sobre què representa tenir un animal.
                 • Finalitzarem la reforma integral de les instal·lacions de la gossera oficial i seguirem implementant millores a la gatera oficial.
                 • Seguirem reforçant la normativa per millorar el benestar animal i lluitarem contra el maltractament animal; concretament, prohibint la venda d’estris de càstig, entre altres mesures.
                 • Treballarem conjuntament amb els comuns per millorar la gestió de les colònies de gats ferals.
                 El sector financer està culminant una llarga dècada de transformació i s’està preparant per competir en els mercats globals. Efectivament, des del 2009 la banca ha fet front amb èxit a un canvi de paradigma i avui és un sector que continua generant beneficis i nombrosos llocs de treball d’alt valor afegit. El futur del sector passa per oferir un tracte molt personalitzat, per potenciar els serveis de banca privada i per obrir-se camí en el món dels serveis financers digitals. Des del Govern seguirem acompanyant la transformació del sector, perquè disposar d’un sector financer propi és un actiu de gran valor per al país.

                 Fets:

                 • Hem creat un prestador d’última instància homologable internacionalment i hem millorat les relacions amb el Banc Central Europeu, que ha desenvolupat la primera línia de finançament REPO per a Andorra a través de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
                 • Hem reforçat la legislació nacional i hem continuat la col·laboració amb la comunitat internacional per lluitar contra el blanqueig de capitals; això ens ha permès assolir la primera i segona posicions al rànquing de l’Institut de Basilea com a jurisdicció menys probable per al blanqueig de diners.
                 • Ens hem adherit al Fons Monetari Internacional, fet que reforça la credibilitat d’Andorra com a país i la confiança en la plaça financera andorrana.
                 • Amb les emissions de deute públic hem descarregat la banca de bona part de l’endeutament públic, alliberant recursos que s’han pogut destinar a donar suport a l’economia productiva.
                 • En estreta col·laboració amb el sector bancari, vam posar en marxa una línia de crèdits tous que va donar liquiditat a les empreses en els moments més crítics de l’aturada de l’activitat vinculada a la Covid-19.
                 • Hem treballat per aconseguir millorar la qualificació d’Andorra i de la plaça financera que fan les agències de ràting internacionals.

                  Futur:

                  • Negociarem amb la Unió Europea les adaptacions oportunes que permetin que el sector financer andorrà mantingui la seva competitivitat en el marc de l’Acord d’associació.

                  • Seguirem treballant perquè el sector financer disposi de les eines necessàries -d’accés a la liquiditat, de supervisió i d’altres mecanismes equivalents- que li permetin competir en situació d’equitat amb les entitats financeres d’altres països.

                  • Garantirem que Andorra continua estant en una molt bona posició en termes de cooperació financera internacional i de lluita contra el blanqueig de capitals.

                  • Continuarem la política d’emissions internacionals de deute públic, que permet alliberar recursos al sector financer, augmentar el venciment mitjà de l’endeutament del Govern i estalviar despeses financeres que s’haurien de pagar amb els diners de tothom.
                  • Desenvoluparem la legislació necessària per poder emprar els actius digitals com a instruments financers.
                  • Vetllarem, amb el suport de l’AFA, per la protecció dels consumidors en l’àmbit dels serveis financers.
                   2.1. Una educació per transformar el país
                   2.2. Un país per als joves i els voluntaris
                   2.3. Innovació i emprenedoria per al progrés
                   2.4. Una digitalització al servei de les persones
                   2.5. Una cultura pròpia i oberta
                   2.6. Un patrimoni viu i accessible
                   2.7. Un esport per a tothom
                   2.8. Un comerç innovador
                   2.9. Un turisme sostenible
                   2.10. Un sector primari que mira cap al futur i un benestar animal consolidat
                   2.11. Un sector financer dinàmic
                   L’educació és l’eina més potent de què disposem per formar la ciutadania del futur i transformar la societat. Tenim la sort de disposar d’un sistema educatiu divers i d’alta qualitat, que cada vegada ofereix més oportunitats als joves d’acord amb les seves potencialitats. Seguirem diversificant l’oferta formativa amb vista a ampliar l’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys, amb l’objectiu de capacitar els joves tant si opten per una via acadèmica com si prefereixen la laboral. Volem que els nois i les noies, un cop acabin l’escolarització obligatòria, disposin de les eines necessàries per encarar, de manera reflexiva i compromesa, els reptes d’un món cada vegada més complex.

                   Fets:

                   • Hem diversificat l’oferta formativa a partir del 16 anys per donar la resposta adequada als diferents perfils d’alumnes i hem creat un nivell educatiu nou: la formació professional inicial.
                   • Hem promogut les sinergies entre els tres sistemes educatius públics (andorrà, francès i espanyol).
                   • Hem creat la revista Innovand amb la participació dels 3 sistemes educatius.
                   • Hem engegat el programa de batxillerat internacional a l’Escola andorrana.
                   • Hem posat en marxa el programa d’orientació professional al Centre de Formació Professional.

                   • Hem mantingut el programa Fulbright i també el programa MISTI per tal de donar més presència a l’anglès i a la cultura americana als centres de segona ensenyança i batxillerat.

                   • Hem creat el programa d’assistents de conversa en francès a les escoles andorranes de segona ensenyança.

                   • Hem aprovat i implementat el pla d’estudis del màster en Educació.

                   • Hem signat un contracte de lloguerde l’Antiga Fàbrica Reig que permetrà ampliar la Universitat d’Andorra i l’hem dotat, com a universitat pública del país, amb el pressupost més elevat de la seva història.

                   • Hem situat el Centre de Formació al Llarg de la Vida a l’edifici les Columnes per disposar d’uns espais més cèntrics i mes amplis.

                   Futur:

                   Ensenyament obligatori

                   • Crearem la xarxa d’escoles emprenedores d’Andorra.

                   • Elaborarem el pla integral per al bon ús de les tecnologies, pensat per a alumnes, docents i famílies.

                   • Crearem el pla nacional de convivència escolar.

                   • Continuarem treballant en la diversificació de l’oferta formativa per tal d’allargar l’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys.

                   • Avaluarem la possibilitat de crear un programa de pràctiques professionals remunerades a partir dels 16 anys.

                   • Ampliarem l’abast del Pla escolar de foment de la lectura perquè esdevingui un pla nacional de foment de la lectura.

                   • Desplegarem l’estratègia d’educació ambiental per a la sostenibilitat.

                   • Fomentarem els intercanvis entre sistemes educatius i transfronterers en el marc de l’esport escolar.

                    Formació professional

                   • Crearem un nou nivell de formació professional: el batxillerat d’especialització, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda real dels sectors professionals i disposar de professionals especialitzats en els diferents àmbits laborals.

                   • Continuarem diversificant l’oferta atenent les demandes de les empreses i el sector laboral.

                   • Crearem l’observatori de la formació professional, que vetllarà per l’actualització constant de l’oferta formativa d’FP i la seva adequació a les necessitats dels sectors professionals.

                   • Convertirem l’EFPEM en el centre d’educació esportiva i de muntanya del país, incloent-hi les formacions professionals reglades d’aquesta branca.

                   Formació al llarg de la vida

                   • Crearem el segell de formacions continuades adaptades a les diferents discapacitats.

                   • Ampliarem l’oferta formativa incloent formacions en competències digitals ciutadanes.

                   Universitat d’Andorra

                   • Farem les obres d’ampliació a la Fàbrica Reig per donar resposta al creixement de la Universitat.

                   • Treballarem conjuntament amb el Comú de Sant Julià de Lòria en un projecte de residència universitària.

                   • Ampliarem l’oferta de màsters en els àmbits de la salut i de la gestió de dades.

                   • Crearem el programa de suport a la discapacitat a la Universitat d’Andorra.

                   Recursos humans

                   • Continuarem la convocatòria dels edictes per tal d’arribar al 15% del personal interí.
                   • Desplegarem la carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment en el cos especial d’educació treballant conjuntament amb el sindicat i tot el col·lectiu que forma part d’aquest cos.
                   • Renovarem els reglaments interns del personal tècnic d’ensenyament, el personal col·laborador i el personal amb responsabilitat administrativa o pedagògica (RAP).
                   Les polítiques de joventut són crucials per al progrés de la societat. La generació jove representa el futur d’Andorra, i és la responsabilitat del Govern i del conjunt d’institucions públiques garantir que els joves tinguin accés a les eines i les oportunitats necessàries per poder desenvolupar- se plenament d’acord amb les seves aspiracions. Les polítiques de joventut han de ser transversals i participatives, ja que les veus i les idees dels joves han de ser escoltades i tingudes en compte a fi de reforçar el seu compromís cívic .

                   JOVENTUT

                   Fets:

                   • Hem aprovat i hem desplegat les accions recollides a l’Acord de Joventut, una iniciativa que va ser proposada per les seccions joves de tots els partits polítics.
                   • Hem introduït incentius fiscals per facilitar la inclusió laboral dels joves.
                   • Hem establert un programa d’impuls per a l’emancipació de joves entre 22 i 30 anys, amb l’abonament dels dos mesos de dipòsit del lloguer i de la renda del mes corrent.
                   • Hem fet gratuït el preu del transport públic.
                   • Hem creat la web Informa’t per donar visibilitat als joves i facilitar-los l’accés a aquesta eina d’orientació que conté l’oferta educativa i professional.
                   • Hem incrementat el programa de subvencions.

                   Futur:

                   • Seguirem desplegant les accions contingudes a l’Acord de Joventut.
                   • Elaborarem el nou Pla nacional de la joventut d’Andorra, que té com a objectiu fomentar la participació activa dels joves i reforçar la coordinació dels actors implicats en les polítiques de joventut. El nou pla s’alinea amb les recomanacions del Consell d’Europa i amb l’Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut 2019-2027.
                   • Crearem una oferta cultural adreçada als joves.
                   • Crearem una oferta diversificada amb una agenda que aglutini les propostes de tots els comuns (punts joves).
                   • Treballarem per oferir un oci alternatiu i responsable amb l’objectiu de promoure hàbits saludables.
                   • Crearem un espai intergeneracional per reforçar els vincles entre els joves i la gent gran.
                   • Impulsarem, conjuntament amb l’ARI, trobades i sortides amb professionals i persones que constitueixin casos d’èxit del país.
                   • Seguirem apostant per la Formació Professional (FP) i la Universitat d’Andorra.
                   • Continuarem apostant per l’esport en l’àmbit nacional i fomentarem entre els joves els esports d’equip, que ajuden a crear valors de cohesió i solidaritat.
                   • Fomentarem l’ús del català involucrant els joves en les campanyes de sensibilització adreçades a diverses franges d’edat.
                   • Fomentarem la participació dels joves mitjançant una política transparent i propera que els impliqui, i que tingui en compte les seves idees.
                   • Reforçarem els ajuts al lloguer i facilitarem la compra del primer habitatge (vegeu l’apartat 1.1. Un habitatge accessible).
                   • Elaborarem un pla per a l’impuls a l’emancipació i a l’autonomia dels joves.

                   VOLUNTARIAT

                   Fets:

                   • Hem impulsat el voluntariat social.
                   • Hem realitzat accions de sensibilització per a l’acció voluntària als centres educatius.
                   • Hem portat a terme accions formatives als voluntaris.
                   • Hem fet possible que els estudiants que acreditin haver participat en accions de voluntariat puguin sol licitar el reconeixement de crèdits.
                   • Hem reconegut la tasca dels voluntaris.

                   Futur:

                   • Treballarem per promoure la inclusió i el respecte a la diversitat fomentant el voluntariat.
                   • Ampliarem el voluntariat social als col·lectius més vulnerables.
                   Els Demòcrates creiem en el talent i en la capacitat de les persones d’Andorra per innovar. Sabem que sense obertura i diversificació de l’economia no és possible desenvolupar projectes innovadors sòlids, però alhora volem posar aquest procés al servei del progrés del país: per crear llocs de treball qualificats que donin possibilitats als nostres joves de desenvolupar una carrera professional a Andorra, per atreure projectes i negocis d’alt valor afegit i per aconseguir que el nostre teixit productiu s’enriqueixi amb activitats que van més enllà dels sectors tradicionals.

                   Fets:

                   • Hem aprovat la Llei de mesures per al treballador per compte propi, pel seu rol al teixit empresarial i a l’economia, i amb l’objectiu de millorar- ne la protecció i fomentar-lo.
                   • Hem aprovat la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, com a suport legal per a la promoció de la innovació i l’emprenedoria i com a marc legal per donar un impuls decidit als nous sectors emergents.
                   • Hem constituït Andorra Recerca i Innovació (ARI), com a institució fonamental en aquest àmbit a Andorra.
                   • Hem treballat, amb el sector privat i els emprenedors del país, una Estratègia d’innovació a escala nacional que aplicarem al llarg dels propers anys.
                   • Hem aprovat la Llei d’esports electrònics, que ens ha permès establir un pla estratègic per desenvolupar aquest sector al país en cinc fronts: la indústria, el turisme, la competició, l’educació i les infraestructures.
                   • Hem posat en marxa l’Andorra Living Lab per a emprenedors.
                   • Hem assolit un acord amb la multinacional Grífols per a la construcció d’un laboratori en immunologia a Ordino, que serà un referent de recerca de nivell internacional.
                   • Hem aprovat el projecte Node, que s’ubicarà al nou edifici d’Andorra Telecom i que ha de ser un clúster d’innovació i recerca.
                   • Hem estudiat la viabilitat d’una zona franca al país i hem definit dos models diferenciats i compatibles: la zona franca de custòdia d’obres d’actius d’alt valor (obres d’art, per exemple) i la zona franca comercial per facilitar els tràmits d’importació i exportació.

                   Futur:

                   • Desplegarem la Llei de mesures per al treballador per compte propi.

                   • Aplicarem l’Estratègia d’innovació que acordin els diferents actors del país amb Andorra Recerca i Innovació i que se centrarà en la captació i la retenció de talent, el desenvolupament de nous sectors productius innovadors i sostenibles i la recerca d’activitats i inversions d’alt valor afegit.

                   • Des de la societat creada amb Grífols i Andorra Business, contribuirem a la construcció i posarem en marxa el laboratori en immunologia d’Ordino, amb una inversió per part de la multinacional inicial de 25 milions d’euros i de 200 milions més al llarg dels primers 25 anys i amb la creació de com a mínim 50 llocs de treball qualificats.

                   • Construirem l’edifici Node com a seu definitiva d’Andorra Telecom i perquè actuï com un pol d’innovació i recerca al país.

                   • Posarem en marxa la zona franca de custòdia d’actius d’alt valor, que permeti obrir un nou sector d’activitat i crear sinergies amb els sectors ja existents.

                   • Donarem continuïtat als diversos programes d’acompanyament impulsats des d’Andorra Business en els darrers anys: el programa Growth, orientat a la mentoria i al creixement empresarial; el programa Subvencions d’Empresa, per al foment de la internacionalització del teixit productiu andorrà; el Portal d’internacionalització de l’empresa andorrana, i el Programa AWE (Academy for Women Entrepreneurs), que hem dut a terme en col·laboració amb l’Ambaixada dels Estats Units a Andorra.

                   Al llarg de la darrera legislatura el procés de digitalització s’ha accelerat de manera notable. Diversos factors hi han contribuït: l’augment de la popularització de les noves tecnologies, una evolució dels models de negoci de les empreses i, sobretot, la irrupció de la pandèmia de la covid-19. El paper del Govern ha estat clau en aquest procés: hem aprovat noves regulacions per fomentar la digitalització, hem adoptat un rol exemplar de l’Administració i hem donat ajuts i crèdits a les empreses per digitalitzar-se. En paral·lel, hem posat les bases de la ciberseguretat nacional. En els propers anys caldrà seguir insistint en aquestes línies perquè Andorra i els seus ciutadans estiguin a l’avantguarda de l’era digital.

                   Fets:

                   • Hem posat en marxa el programa de digitalització de les empreses, dotat amb més de 2 milions d’euros, repartits entre subvencions directes i programes de crèdits, per acompanyar les petites i mitjanes empreses en el seu camí cap a la digitalització.
                   • Hem establert deduccions fiscals per a empreses que inverteixin en digitalització.
                   • Hem obtingut un crèdit de 8 milions d’euros del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa per finançar projectes de digitalització.
                   • Hem aprovat la Llei de ciberseguretat i hem creat l’Agència Nacional de Ciberseguretat, com un pas clau per mantenir els alts estàndards de seguretat del país, també en un entorn digital.
                   • Hem posat en funcionament la nova Seu Electrònica, amb accés a més de 200 tràmits que ja es poden gestionar de manera digital.
                   • Hem fet grans avenços en la implantació del certificat electrònic i la signatura electrònica al sector privat.
                   • Hem avançat en l’eliminació de paper, tant en els tràmits amb l’Administració com en l’arxiu de documents.
                   • Hem posat en marxa el portal Govern Obert on, d’acord amb la recentment aprovada Llei de transparència, es publica tota la informació que pot ser d’interès per als ciutadans.
                   • Hem creat la plataforma de licitacions electròniques, derivada de la nova Llei de contractació pública, per facilitar la feina de les empreses que treballen amb l’Administració.
                   • Hem avançat en la digitalització dels serveis socials i de salut: implementació de la Història social compartida, consolidació de la Història clínica compartida, implantació de l’aplicació Andorra Salut i implementació gradual de la recepta electrònica.

                   Futur:

                   • Seguirem donant suport a les empreses, especialment les petites i mitjanes, amb subvencions directes i crèdits tous per a la digitalització dels seus models de negoci.

                   • Ampliarem el catàleg de tràmits que es poden gestionar en format digital.

                   • Farem avenços en la interoperabilitat dels tràmits realitzats davant les administracions i les empreses públiques.

                   • Seguirem promovent l’eliminació dels tràmits, arxius i documentació en paper, tant al sector públic com al sector privat.

                   • Implementarem la postil·la digital.

                   • Seguirem vetllant per la seguretat, dotant l’Agència Nacional de Ciberseguretat de més recursos i mitjans.

                   • Crearem un núvol o cloud sobirà per a Andorra.

                   • Desenvoluparem la identitat digital sobirana de l’Estat Andorrà d’acord amb els estàndards europeus.

                   La cultura és l’ànima de la societat, una força creadora que canalitza els anhels personals i, alhora, contribueix a construir un imaginari amb el qual ens sentim identificats col·lectivament. La cultura és una font de coneixement i un mitjà per a l’expressió i el diàleg. És per tots aquests motius que considerem fonamental que les polítiques públiques segueixin promovent la creativitat i la innovació, mitjançant el suport als artistes de totes les disciplines i a les indústries culturals. Amb aquest objectiu, executarem el pla estratègic que desenvolupa el Llibre blanc de la cultura.

                   Fets:

                   • Hem establert polítiques culturals integrals a partir de la reorganització del Ministeri de Cultura i de la modernització del marc legal.
                   • Hem centralitzat la majoria dels serveis culturals del Govern a l’antic Hotel Rosaleda.
                   • Hem impulsat a través d’un procés participatiu l’elaboració del Llibre blanc de la cultura, que recull propostes per a una política cultural conjunta, consensuada i global, i hem definit, a partir del llibre banc, un Pla estratègic de la cultura 2030.
                   • Hem introduït mesures fiscals per fomentar el mecenatge en els àmbits cultural, social i esportiu.
                   • Hem començat el desplegament reglamentari de l’Estatut de l’artista.

                   Futur:

                   • Desplegarem el Pla estratègic de la cultura 2030, que al seu torn desenvolupa el Llibre banc.

                   • Seguirem fomentant les indústries culturals a partir de les línies definides pel pla estratègic. Entre d’altres, seguirem augmentant els ajuts a la cinematografia amb la participació d’Andorra Telecom i Andorra Turisme.
                   • Seguirem promovent la professionalització dels creadors de totes les disciplines, dotant-los d’eines i recursos que els acompanyin en aquest procés.
                   • Farem el Museu Nacional amb un triple objectiu: ser el referent de la història i la identitat per als ciutadans i les ciutadanes d’Andorra; ser una porta d’entrada tant al país com a la xarxa de museus per als turistes que ens visiten i, finalment, però amb la mateixa importància, esdevenir un centre dinamitzador de l’activitat artística i creativa.
                   • Traslladarem l’Arxiu Nacional a l’antic Hotel Rosaleda per tal de completar la centralització del serveis culturals del Govern.
                   • Crearem una oferta cultural pensada específicament per a les edats més joves.
                   • Incorporarem la inclusió i l’accessibilitat en la definició i la difusió de les polítiques de promoció de la cultura i treballarem per l’accessibilitat universal.
                   • Millorarem la plataforma web i la comunicació de l’Agenda.ad, tot optimitzant les opcions i les possibilitats que ja existeixen i implicant-hi els agents privats.
                   • Crearem una taula de treball entre el Ministeri de Cultura, els comuns i entitats i empreses privades per millorar la coordinació de la programació cultural, evitar contraprogramacions, millorar l’ús dels recursos i afavorir l’accés a la cultura de la ciutadania, amb l’objectiu final de donar un suport més efectiu a les propostes culturals del país.
                   • Construirem l’edifici multifuncional a Andorra la Vella per tal que pugui acollir, segons les necessitats de cada moment, esdeveniments esportius, culturals, de lleure, activitats didàctiques i la Fira d’Andorra la Vella, entre d’altres.
                   • Programarem un festival de música clàssica estable per tal de garantir una oferta cultural de qualitat tant per als ciutadans del país com per als turistes.
                   • Garantirem que les associacions disposin d’espais adequats per al desenvolupament de les seves activitats i per establir sinergies entre elles.
                   • Incorporarem els esdeveniments de cultura popular a l’agenda de promoció turística d’Andorra.
                   • Crearem el Conservatori Nacional i impulsarem el reconeixement dels estudis musicals.
                   • A partir de les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial, avançarem cap a la personalització de l’oferta cultural per als turistes.
                   • Fomentarem la projecció internacional dels artistes del país mitjançant la participació en certàmens de referència.
                   • Seguirem donant suport a la biennal L’ANDART perquè es consolidi com a festival artístic internacional.
                   • Donarem suport a les jornades interculturals que organitzen els comuns per afavorir el diàleg i l’intercanvi entre les diverses cultures que conviuen a Andorra.
                   Les polítiques públiques han de contribuir a posar en valor el patrimoni cultural com a element d’identitat i cohesió social. Més enllà del valor històric i d’identificació cultural, el patrimoni constitueix un actiu econòmic que cal saber aprofitar, sobretot de cara al turisme. Tal com s’ha fet fins ara, cal protegir, conservar i restaurar el patrimoni cultural i, alhora, fer-ne una difusió adequada perquè estigui a l’abast del conjunt de la ciutadania. Així mateix, cal seguir desenvolupant una estratègia digital que millori tant la gestió del patrimoni cultural com la seva comunicació i que doni suport a les activitats educatives i de recerca.

                   Fets:

                   • Hem donat un impuls decidit a la digitalització dels béns patrimonials –entre els quals, les esglésies i les obres que contenen– amb l’objectiu, d’una banda, d’optimitzar-ne la gestió i facilitar-ne la restauració quan escaigui i, de l’altra, millorar- ne l’accés per a la ciutadania i els investigadors.
                   • Hem inscrit nous béns immaterials a l’Inventari general del patrimoni cultural: les falles del solstici d’estiu, les festes de l’ossa, els coneixements i la tècnica de la pedra seca i la pràctica de la transhumància. Hem aconseguit la inscripció de les festes de l’os als Pirineus a la llista representativa del patrimoni cultural i immaterial de la UNESCO.
                   • Hem restaurat el campanar de Sant Vicenç d’Enclar, que es va esfondrar el desembre del 2019.
                   • Hem acabat la restauració de Ràdio Andorra, que ha esdevingut la seu del Ministeri de Turisme i d’Andorra Turisme, i l’inventari de Casa Rossell. També hem iniciat el projecte de restauració de l’antic hotel Casamanya. Totes aquestes intervencions posen en valor el nostre patrimoni immoble, i li donen un ús compatible amb la seva preservació.
                   • Hem posat en marxa el portal Història.ad.

                   Futur:

                   • Seguirem desenvolupant una estratègia digital del patrimoni cultural d’acord amb els estàndards europeus. Els objectius de l’estratègia són, entre altres: garantir còpies digitals dels béns patrimonials per preservar-los i conservar-los; fer més accessibles els fons; impulsar- ne la recerca, i vincular-se a projectes internacionals.

                   • Culminarem l’actualització del marc legal amb l’aprovació i l’aplicació de la nova Llei de patrimoni cultural, la Llei d’arxius i gestió de la documentació i la Llei de dipòsit legal.

                   • Implementarem el programa del Romànic, que inclou quatre línies d’acció: l’estudi i la conservació del patrimoni romànic, la digitalització, l’aprovació d’un pla director per a la gestió tècnica i econòmica, i la divulgació i la promoció del patrimoni romànic dins i fora del país.

                   • Crearem la ruta romànica de Santa Coloma i la Margineda, que permetrà interpretar de manera conjunta quatre elements del patrimoni d’Andorra la Vella: el pont de la Margineda, el jaciment de la Margineda, Sant Vicenç d’Enclar i Santa Coloma.
                   • Farem una nova experiència de videomapatge a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, per tal de poder mostrar-ne les pintures murals.
                   • Seguirem amb la política de restauració de béns immobles singulars, tal com s’ha fet amb l’Hotel Rosaleda i Ràdio Andorra, per donar-los un ús que sigui compatible amb la seva conservació: Sud Ràdio (futur CRAMEA), hotel Casamanya (futura seu del Ministeri de Medi Ambient i Agricultura) i Casa Rossell.
                   • Executarem les obres de rehabilitació i millora del Santuari de Meritxell, que han estat pressupostades per al 2023 i que tindran continuïtat els propers anys.
                   • Seguirem traslladant les reserves de béns mobles d’Aixovall a l’Hotel Rosaleda perquè les col·leccions puguin ser més accessibles a la ciutadania.
                   • Destinarem l’1% del pressupost d’inversió en obra pública a la dotació del pla Preserva (pla destinat a la conservació i la preservació del patrimoni cultural).
                   • Culminarem els treballs per presentar la candidatura Testimonis materials de la construcció del Coprincipat a la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO.
                   • Seguirem treballant per la inclusió d’Andorra a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO tant pel que fa la pràctica de la transhumància com pel que fa a la tècnica de la pedra seca.
                   • Reforçarem la implicació activa en la gestió de la Vall del Madriu-Perafita- Claror, patrimoni de la humanitat per la UNESCO des del 2004, i donarem seguiment a les campanyes arqueològiques que hem portat a terme els darrers anys a la farga del Madriu.
                   • Iniciarem una intervenció integral al dolmen del Cubil, a Encamp, tant d’excavació arqueològica com de recerca històrica.
                   L’accés lliure a la pràctica de l’esport i l’activitat física regular és un dret dels ciutadans i les ciutadanes que el Govern ha de garantir, ja que és clau en la protecció de la salut de les persones. En aquest sentit, tenim la sort de viure en un entorn que facilita la pràctica de l’activitat física i l’esport a tots els nivells. Continuarem fomentant la pràctica esportiva a totes les edats i ampliant el suport a la tecnificació i l’alt rendiment esportiu, i dedicarem una atenció especial a la promoció de l’esport femení.

                   Fets:

                   • Hem millorat els programes d’alt rendiment amb la coordinació de les dos àrees del Departament d’Esports.
                   • Hem dotat els esportistes d’eines, serveis i recursos perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial.
                   • Hem dotat el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) de nous serveis amb l’objectiu de convertir-lo en el referent de l’alt rendiment al país.
                   • Hem establert un diàleg fluid per atendre les necessitats de les federacions i els clubs esportius, amb l’objectiu d’ajudar-los a impulsar els seus esports respectius i a desenvolupar la seva activitat en les millors condicions.
                   • Hem declarat l’esport sector d’interès nacional.
                   • Hem promogut l’esport i l’activitat física com a vector de salut i cohesió social.
                   • Hem introduït mesures fiscals per fomentar el mecenatge en els àmbits cultural, social i esportiu.
                   • Hem creat una taula interministerial entre Esports i Educació per avaluar com es pot obrir el programa Esport-estudi a disciplines diferents de l’esquí.

                   Futur:

                   • Seguirem amb les polítiques de suport als esportistes d’alt rendiment, així com a les federacions i els clubs esportius, mantenint l’esperit de diàleg que ha caracteritzat els darrers quatre anys.

                   • Continuarem ampliant els espais i els serveis del CTEO, entre els quals un espai definitiu per a la fisioteràpia i una zona d’aigües per a la recuperació activa, amb l’objectiu d’oferir un suport integral als esportistes.

                   • Seguirem reforçant el programa Esport-estudi per facilitar que es compagini la pràctica de l’esport d’alt nivell amb els estudis.
                   • Impulsarem campanyes de sensibilització per donar més projecció pública i visibilitat a l’esport femení.
                   • Crearem un programa de subvenció específic per a la promoció de l’esport femení.
                   • Consolidarem els programes d’activitat física per a tothom.
                   El comerç al detall és una de les peces clau que expliquen el desenvolupament i la prosperitat de l’Andorra de les últimes dècades. L’economia andorrana s’està diversificant, però el comerç continua sent el sector en el qual treballen més persones i el que aporta més recursos -per la via dels impostos indirectes i directes- a les arques de l’Estat. El comerç minorista al país, com arreu, passa per un període d’incertesa, marcat per la irrupció amb força dels mercats online, els canvis d’hàbits dels clients i les estratègies de les marques internacionals. Des del Govern seguirem fent costat als botiguers perquè un sector comercial innovador continuï sent un dels pilars de la nostra prosperitat i el nostre benestar.

                   Fets:

                   • Hem donat suport al sector comercial durant la pandèmia amb mesures valentes com els ERTO, els crèdits tous o l’exempció del pagament de les rendes de lloguer de locals comercials.
                   • Hem desenvolupat la segona fase del Pla estratègic de comerç de la mà de les entitats que representen el teixit comercial del país.
                   • Hem posat en marxa campanyes per fomentar el consum intern, especialment en el període de represa de l’activitat després de la pandèmia.
                   • Hem fomentat la declaració de l’IGI a la duana andorrana per les compres efectuades a l’estranger per part de persones residents al país sota el règim de Tax Free.
                   • Des d’Andorra Turisme, i en col·laboració amb els comuns, hem implementat un calendari d’activitats i esdeveniments per augmentar l’afluència turística a les principals zones comercials.

                   Futur:

                   • Seguirem desenvolupant el Pla estratègic de comerç, per incidir en qüestions cabdals per al futur del sector com l’experiència de client, la segmentació de l’oferta, la definició de perfils i itineraris i la posada en marxa de clubs de producte.

                   • Posarem en marxa el segell Andorra Selected, del qual ja s’han començat a fer les avaluacions, com a distintiu i promoció de l’oferta turística premium del país, també aplicable als establiments comercials.

                   • Crearem i executarem un pla de suport i acompanyament al comerç al detall, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, pensant especialment en el repte de la digitalització dels models de negoci i la fidelització dels clients.

                   • Unificarem els departaments de Comerç i Turisme sota un mateix Ministeri, per tal de reforçar la presència del sector del comerç i les seves necessitats en la política turística.

                   • Des d’Andorra Turisme seguirem creant esdeveniments i campanyes enfocats a la promoció del teixit comercial.

                   • Acompanyarem el sector privat en la recerca de noves ofertes comercials per tenir una oferta més diversificada i de qualitat.

                   El turisme va ser el sector més afectat per la pandèmia de la Covid-19 i, en conseqüència, des del Govern vam destinar molts recursos perquè el sector no perdés competitivitat i estigués preparat per arrencar l’activitat a partir del 2021. Les xifres del 2022 i dels primers mesos del 2023 evidencien que el turisme a Andorra s’ha recuperat i va fins i tot millor que en els temps anteriors a la pandèmia. Però no podem oblidar les lliçons que hem après: apostar per la qualitat i la sostenibilitat, posicionar la nostra oferta per als clients de més poder adquisitiu, augmentant la despesa mitjana, desestacionalitzar i tenir cura del turisme de proximitat.

                   Fets:

                   • Hem donat un suport sense precedents -per la via dels ERTO, dels crèdits tous i d’altres mecanismes- perquè el sector turístic del país no perdés competitivitat ni llocs de treball durant els mesos difícils del 2020 i el 2021, i aquest fet ha permès que l’activitat turística hagi arrencat amb força el 2022 i el 2023.
                   • Hem introduït una taxa turística finalista, que paguen totes les persones que pernocten al país i que serveix per compensar, en part, la petjada que l’activitat turística té sobre el territori.
                   • Hem creat el Fons per a l’impuls del turisme, que es nodreix de la taxa turística i que servirà per impulsar un turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat, i per finançar la protecció i la millora dels recursos turístics, l’execució d’infraestructures relacionades amb el turisme i les activitats formatives al si del sector.
                   • Hem promocionat els productes del país i la gastronomia autòctona amb la publicació del receptari de gastronomia andorrana, la celebració de l’Andorra Taste i el foment de l’ús de productes andorrans als establiments turístics.
                   • Hem vinculat la destinació turística del país amb marques de prestigi com National Geographic, Disney, Biosphère, Cirque du Soleil, ASO o Ironman.
                   • Hem adjudicat la concessió d’un casino que compleix els estàndards més elevats de seguretat, transparència i responsabilitat corporativa. El casino contribuirà a diversificar l’oferta d’oci del país i garanteix uns ingressos mínims per a l’Estat de 2,15 milions d’euros cada any.
                   • Hem posat en marxa els vols regulars entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i Madrid, iniciant un camí que ens permet atreure turistes d’indrets més allunyats i amb més poder adquisitiu.
                   • Hem fomentat el turisme de proximitat, especialment del costat francès, amb accions concretes de promoció, cooperació i sostenibilitat que s’emmarquen en el Diàleg transfronterer Andorra-Occitània.

                   Futur:

                   • Presentarem la candidatura a la UNESCO perquè Andorra esdevingui el primer país del món a ser declarat en la seva totalitat Reserva de la Biosfera.

                   • Crearem el Consell Nacional del Turisme, que aplegarà tots els agents turístics, per definir i promoure les polítiques i estratègies turístiques.

                   • Incorporarem el sector privat al Consell d’administració d’Andorra Turisme.

                   • L’activitat turística és indubtablement un dels pilars socioeconòmics del país, i ha d’estar necessàriament emmarcada en el principi de sostenibilitat. Elaborarem un estudi de capacitat de càrrega del sector turístic, que ens indiqui quins són els límits de creixement d’aquesta activitat i quines han de ser les accions per fer-la sostenible.

                   • Seguirem treballant en el disseny de propostes adaptades a totes les persones; el nostre model turístic ha de ser més inclusiu.

                   • Fomentarem una utilització més elevada dels canals digitals per a la promoció del país.

                   • Posarem en marxa el segell Andorra Selected, del qual ja s’han començat a fer les avaluacions, com a distintiu i promoció de l’oferta turística premium del país.

                   • Desenvoluparem l’agroturisme, com a oferta diferenciada, plenament integrada al territori i amb capacitat de desestacionalitzar l’afluència de visitants.

                   • Seguirem potenciant els productes nacionals com a part indestriable de la nostra oferta turística.

                   • Desenvoluparem un pla estratègic gastronòmic d’Andorra per consolidar i ampliar l’oferta actual.

                   • Programarem un festival de música clàssica estable, per tal de posicionar Andorra com una destinació cultural de primer nivell i per millorar l’oferta d’espectacles, pensant també en el públic del país.
                   • Continuarem apostant pels esdeveniments esportius, culturals i gastronòmics per diversificar tant l’oferta com el perfil dels visitants.
                   • Continuarem desenvolupant esdeveniments esportius d’alt nivell i fires relacionades, i fomentarem de manera decidida el turisme de congressos.
                   • Fomentarem noves col·laboracions turístiques amb partners de renom mundial.
                   • Conscients de la necessitat d’un espai versàtil i consolidat, impulsarem, en col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella, la construcció d’un edifici multifuncional com a centre nacional d’esdeveniments de tot tipus. L’equipament, situat a l’entorn de l’Estadi comunal, ha de complir la funció de complement turístic i cobrir les necessitats culturals, esportives, firals i d’espectables del país.
                   • Promourem la llei del turisme, que ordeni i reguli les activitats del sector i doni les eines per implementar una estratègia turística basada en la qualitat, el valor afegit i la sostenibilitat.
                   • Seguirem reforçant les formacions dirigides al sector turístic, creant sinergies entre públic i privat i fomentant- ne el coneixement i la capacitació.
                   • Desenvoluparem la Marca Andorra.
                   • Continuarem impulsant propostes destinades al turisme familiar conjuntament amb els comuns, com el projecte la Macarulla, de petits senders màgics.
                   • Implementarem un pla d’acompanyament i d’ajuts per a la renovació dels hotels i dels allotjaments turístics.
                   • Reforçarem la cooperació amb Espanya i França, i també amb els territoris veïns, per promocionar la destinació “Pirineus”, i potenciarem les relacions internacionals en l’àmbit turístic mitjançant organismes com l’OMT.
                   El sector primari és clau per a la conservació del paisatge i el manteniment dels ecosistemes. És per aquest motiu que, els darrers anys, el Govern ha reforçat les polítiques públiques de suport als sectors ramader i agrícola. A partir d’ara, cal continuar potenciant i acompanyant aquests sectors a fi que puguin diversificar la seva activitat i trobin incentius per assegurar el relleu generacional. Així mateix, l’activitat agrícola i ramadera ha de prendre en consideració les noves exigències de la societat, com són la lluita contra el canvi climàtic i l’increment de la demanda de productes agraris i alimentaris que respectin el medi ambient, el benestar animal i la seguretat alimentària.

                   RAMADERIA I AGRICULTURA 

                   Fets:

                   • Hem aprovat la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, que recull les propostes que han fet els ramaders per facilitar-los la preservació i la diversificació.
                   • Hem incrementat considerablement els ajuts a les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya i hem cercat cultius alternatius.
                   • També hem garantit per primer cop que els ajuts s’actualitzin anualment d’acord amb l’IPC.
                   • Hem creat un ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines.
                   • Hem creat la Comissió Nacional de la Ramaderia i l’Agricultura (CNRA), amb l’objectiu de potenciar el el sector i millorar la coordinació entre les institucions i els mateixos actors.
                   • Hem potenciat la promoció de la Carn de qualitat controlada d’Andorra i n’hem millorat la comercialització per mitjà de barquetes.
                   • Hem reforçat el programa de selecció de la raça bruna d’Andorra, així com les condicions de maneig i les infraestructures per assegurar el benestar animal boví.
                   • També hem millorat l’Escorxador Nacional (amb un total d’1 milió d’euros invertits).
                   • Hem fomentat el consum dels productes de proximitat i n’hem promogut la comercialització en els principals centres comercials del país i a les escoles.
                   • Hem regulat la marca col·lectiva Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra i els termes descriptius “Producte d’Andorra”, “Producte elaborat a Andorra” i “Recepta tradicional d’Andorra” per reforçar la lluita contra l’intrusisme.
                   • Hem aprovat el Reglament de producció ecològica i hem creat els ajuts corresponents per impulsar la producció agrària de productes de proximitat de qualitat sota criteris de sostenibilitat.
                   • Hem donat suport al Comú d’Ordino per a la recuperació de la fira de bestiar de la parròquia incorporant la subhasta de braus en la mateixa fira.
                   • Hem presentat la candidatura d’Andorra per obtenir el reconeixement com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial.

                   Futur:

                   • Continuarem apostant de forma decidida per la pagesia i la ramaderia, per tal que el nostre entorn natural continuï sent un referent de la nostra qualitat de vida.
                   • Conjuntament amb els comuns, implementarem la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola perquè, entre altres, es faciliti la construcció d’instal·lacions que afavoreixin la continuïtat del sector ramader (especialment, les noves generacions).
                   • Seguirem apostant i reforçant la societat Ramaders d’Andorra, formada pel Govern i els ramaders, per comercialitzar la carn del bestiar criat i engreixat a Andorra.
                   • Crearem nous ajuts perquè el sector continuï sent atractiu i l’acompanyarem en tot allò que sigui necessari.
                   • Reforçarem el programa de selecció de la raça bruna d’Andorra afavorint la reposició de mares.
                   • Ampliarem els ajuts que fomenten el benestar animal als equins i als ovins.
                   • Promourem la Llei del cànnabis terapèutic per ajudar a la reconversió de tot el sector agrícola i ramader.
                   • Potenciarem l’activitat agroturística al país.
                   • Potenciarem el consum de productes agraris i alimentaris de proximitat (quilòmetre zero) i la creació de l’oferta turística gastronòmica.
                   • Seguirem promovent la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra (PAAA) i reforçant la lluita contra l’intrusisme.
                   • Aprovarem el Reglament de la marca col·lectiva PAAA com a “marca de garantia” consensuant lo amb els productors.
                   • Treballarem amb el sector per potenciar el cultiu de la vinya, i el desenvolupament de l’enoturisme.

                   TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA

                   Fets:

                   • Hem treballat amb les associacions per al reforç i el foment de la protecció i la tinença responsable d’animals de companyia.
                   • Hem dut a terme campanyes de sensibilització i hem iniciat els treballs per a les millores de les instal·lacions de la gatera i de la gossera oficials.
                   • Hem aprovat el nou Reglament de condicions dels nuclis zoològics d’animals domèstics de companyia (NZAC) i centres de detenció d’animals domèstics de companyia (CDAC) per millorar-ne les condicions.
                   • Amb l’objectiu de garantir al màxim el benestar animal de les nostres mascotes, hem implementat un pla de vigilància i control d’instal·lacions que agrupen animals en el nostre territori i n’hem reforçat la normativa.
                   • Hem aprovat el nou Reglament de condicions de tinença de gossos potencialment perillosos, la qual imposa una formació prèvia abans d’adquirir-ne o adoptar-ne un.
                   • Hem simplificat els tràmits del registre animals companyia RAC.
                   • Ens hem adherit al Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia, que permet protegir i compaginar el dret de les persones a beneficiar-se de la tinença d’un animal de companyia amb el dret dels animals de gaudir d’una vida digna i lliure de patiments innecessaris.

                   Futur:

                   • Fomentarem, conjuntament amb les associacions, una tinença responsable dels animals de companyia i conscienciarem la ciutadania sobre què representa tenir un animal.
                   • Finalitzarem la reforma integral de les instal·lacions de la gossera oficial i seguirem implementant millores a la gatera oficial.
                   • Seguirem reforçant la normativa per millorar el benestar animal i lluitarem contra el maltractament animal; concretament, prohibint la venda d’estris de càstig, entre altres mesures.
                   • Treballarem conjuntament amb els comuns per millorar la gestió de les colònies de gats ferals.
                   El sector financer està culminant una llarga dècada de transformació i s’està preparant per competir en els mercats globals. Efectivament, des del 2009 la banca ha fet front amb èxit a un canvi de paradigma i avui és un sector que continua generant beneficis i nombrosos llocs de treball d’alt valor afegit. El futur del sector passa per oferir un tracte molt personalitzat, per potenciar els serveis de banca privada i per obrir-se camí en el món dels serveis financers digitals. Des del Govern seguirem acompanyant la transformació del sector, perquè disposar d’un sector financer propi és un actiu de gran valor per al país.

                   Fets:

                   • Hem creat un prestador d’última instància homologable internacionalment i hem millorat les relacions amb el Banc Central Europeu, que ha desenvolupat la primera línia de finançament REPO per a Andorra a través de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
                   • Hem reforçat la legislació nacional i hem continuat la col·laboració amb la comunitat internacional per lluitar contra el blanqueig de capitals; això ens ha permès assolir la primera i segona posicions al rànquing de l’Institut de Basilea com a jurisdicció menys probable per al blanqueig de diners.
                   • Ens hem adherit al Fons Monetari Internacional, fet que reforça la credibilitat d’Andorra com a país i la confiança en la plaça financera andorrana.
                   • Amb les emissions de deute públic hem descarregat la banca de bona part de l’endeutament públic, alliberant recursos que s’han pogut destinar a donar suport a l’economia productiva.
                   • En estreta col·laboració amb el sector bancari, vam posar en marxa una línia de crèdits tous que va donar liquiditat a les empreses en els moments més crítics de l’aturada de l’activitat vinculada a la Covid-19.
                   • Hem treballat per aconseguir millorar la qualificació d’Andorra i de la plaça financera que fan les agències de ràting internacionals.

                   Futur:

                   • Negociarem amb la Unió Europea les adaptacions oportunes que permetin que el sector financer andorrà mantingui la seva competitivitat en el marc de l’Acord d’associació.

                   • Seguirem treballant perquè el sector financer disposi de les eines necessàries -d’accés a la liquiditat, de supervisió i d’altres mecanismes equivalents- que li permetin competir en situació d’equitat amb les entitats financeres d’altres països.

                   • Garantirem que Andorra continua estant en una molt bona posició en termes de cooperació financera internacional i de lluita contra el blanqueig de capitals.

                   • Continuarem la política d’emissions internacionals de deute públic, que permet alliberar recursos al sector financer, augmentar el venciment mitjà de l’endeutament del Govern i estalviar despeses financeres que s’haurien de pagar amb els diners de tothom.
                   • Desenvoluparem la legislació necessària per poder emprar els actius digitals com a instruments financers.
                   • Vetllarem, amb el suport de l’AFA, per la protecció dels consumidors en l’àmbit dels serveis financers.